Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Djeca sa poteškoćama u razvoju1 -ij
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Djeca se rađaju sa temeljnim slobodama i pravima koja pripadaju svim ljudskim bićima. No, s obzirom na fizičku i psihičku nezrelost, nameće se potreba isticanja posebnih prava djeteta na zaštitu koju upravo proizlaze iz te činjenice.
1979. godine koju su Ujedinjeni narodi proglasili međunarodnom godinom djeteta, na djecu se gledalo kao na ranjivu socijalnu skupinu, koju treba zaštititi od strane odraslih.
Čitava filozofija brige za djecu zasnivala se na tom, paternalističkom, zaštitničkom načelu, a sukladno tome se ocjenjivala uspješnost zemalja u zaštiti djece. Djeca su bila objekt prava u brojnim deklaracijama i poveljama koje su donosile međunarodne i nacionalne organizacije.
Potom je osnovana radna skupina koja je deset godina radila na izradi novog međunarodnog dokumenta i 20. novembra 1989. UN donosi Konvenciju Ujedinjenih naroda o pravima djeteta. Sve države svijeta (181) osim SAD-a i Somalije ratificirale su Konvenciju i ona je postala međunarodni standard i svojevrsni katalog dječjih ljudskih prava.
Posebnu važnost ova Konvencija sadrži u činjenici da su djeca od objekta prava postali subjekt prava.

KONVENCIJA O PRAVIMA DJETETA

Konvencija o pravima djeteta je međunarodni dokument, usvojen na glavnoj skupštini Ujedinjenih naroda 20. septembra 1989. godine a sadrži univerzalne standarde koje država stranka Konvencije mora jamčiti svakom djetetu.
U Konvenciji se govori prije svega o obavezama odraslih u odnosu prema djetetu. To je prvi dokument u kojemu se djetetu pristupa kao subjektu s pravima, a ne samo kao o osobi koja treba posebnu zaštitu. Konvencija o pravima djeteta je pravni akt koji ima snagu zakona i obavezuje stranke na pridržavanje njenih odredaba.
Konvencija je jedinstvena jer je:
1. Sveobuhvatna je i jedina osigurava građanska, politička, ekonomska, socijalna i kulturna prava djeteta;
2. Univerzalna, te se primjenjuje na svu djecu, u svim situacijama.
3. Bezuvjetna, te zahtijeva i od vlada sa slabijim izvorima sredstava da poduzmu aktivnost vezane za zaštitu prava djeteta.
4. Holistička, što znači da zagovara gledište da su sva prava temeljna, nedjeljiva, međusobno ovisna i jednako važna....

... Član 2.
1. Države stranke poštivat će i osigurati svakom djetetu na svom području prava navedena u ovoj Konvenciji bez ikakve diskriminacije prema djetetu, njegovim roditeljima ili zakonskim skrbnicima glede njihove rase, boje kože, spola, jezika, vjere, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog, etničkog ili socijalnog podrijetla, imovine, teškoća u razvoju, obiteljskog podrijetla ili kakve druge okolnosti.
2. Države stranke poduzet će sve potrebne mjere za zaštitu djeteta od svih oblika diskriminacije ili kažnjavanja koja polaze od položaja, djelatnosti, izraženog mišljenja ili uvjerenja roditelja, zakonskih skrbnika ili članova obitelji.

Član 23.
1. Države stranke priznaju da dijete s teškoćama u duševnom ili tjelesnom razvoju
treba voditi ispunjen i pristojan život u uvjetima koji jamče dostojanstvo, jačaju
djetetovo oslanjanje na vlastite snage i olakšavaju njegovo djelatno sudjelovanje u
zajednici.
2. Države stranke priznaju djetetu s teškoćama u razvoju pravo na posebnu skrb te će,
ovisno o raspoloživim sredstvima, poticati i osiguravati svakom takvom djetetu kao i
onima koji su odgovorni za njegovu skrb, pružanje pomoći koju zatraže i koja je
primjerena stanju djeteta i uvjetima u kojima žive njegovi roditelji ili drugi koji skrbe
za njega.
3. Priznajući djetetu s teškoćama u razvoju posebne potrebe, pružanje pomoći prema
stavku 2. ovog članka bit će besplatno kad god je to moguće, uz uvažavanje
materijalnih mogućnosti djetetovih roditelja ili drugih osoba koje o njemu skrbe, te će
biti organizirano tako da djetetu s teškoćama u razvoju osigura djelotvoran pristup
obrazovanju, stručnoj izobrazbi, zdravstvenim službama rehabilitacijskim službama,
pripremi za zapošljavanje i mogućnostima razonode, što mu omogućuju puno
uključivanje u zajednicu i osobni razvoj, uključujući njegov kulturni i duhovni
napredak.
4. Države stranke će u duhu međunarodne suradnje promicati razmjenu najvažnijih
obavijesti iz područja preventivne zdravstvene zaštite te medicinskog, psihološkog i
funkcionalnog tretmana djece s teškoćama u razvoju, uključujući širenje i pristup
obavijestima o metodama rehabilitacije, obrazovanja i izbora zanimanja, kako bi
unaprijedile sposobnosti i vještine te proširile domaća iskustva u tim područjima. U
vezi s tim, osobita pozornost posvetit će se potrebama zemalja u razvoju...
Referentni URL