Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Primjena pravne norme -ij
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Tema ovog seminarskog rada je: Primjena pravne norme. Radi lakše obrade i shvatanja ove teme potrebno je da se upoznamo sa osnovnim pojmovima. Najsažetija definicija pravne norme glasi da je ona “pravilo o ljudskom ponašanju koje je zaštićeno mogućnošću primjene državne prinude.“ Primjena pravne norme ovisi o tome ko je u njima predviđen kao adresat , a to mogu biti sve uračunljive ili djelatno sposobne privatne fizićke osobe, državne službene osobe i službene osobe u nedržavnim pravnim poslovima, svi oni to čine u dva procesa:
• Ostvarujući svojim ponašanjem međusobna pravna ovlaštenja i pravne obaveze koje su postavljene traženjem norme, i
• Donoseći više pravne norme na temelju nižih.
Bitno je napomenuti da primjena pravne norme može biti više ili manje složen proces. Ponekad ljudi ostvaruju ovlaštenja i obaveze iz pravnih normi a da nisu ni svjesni toga, to se događa u slićajevima kada je pravno ponašanje ujedno i moralno ponašanje, takvim rutinskim odnosima pripadaju rutinski poslovi kao što je prelaženje ulice kod semafora, slobodnog kretanja, poštovanja tuđeg života i td. Međutim, vrlo često su prisutni teži slučajevi, složenih odnosa koji su predmet pravnih normi čija primjena “zahtijeva svjesnu, metodički rraščlanjenu i ponekad dosta tešku duhovno- intelektualnu i vrijedonosnu djelatnost.“ Kada dođe do takvih slučajeva čak ni osobe sa pravnim brazovanjem ne mogu tek rutinski i bez napora shvatiti i ostvariti sadržaje traženja ili sankcije pravne norme, naroćito onda kada u u okviru općih pravnih normi treba prepoznati konkretne životne činjenice i podvesti ih pod apstraktne i često nejasne riječi kojima su izraženi traženje i sankcija ...

Utvrđivanje važećih pravnih normi

Kada se određeni pravni subjekt nađe, ili se predviđa da će se naći, ili želi da stupi u određeni složeni pravni odnos, a pri tome želi i da njegovo ponašnje bude legalno on prije svega mora otkriti, upoznati, ili utvrditi pravnu normu koja uređuje taj odnos i u kojoj je on ili će da bude adresat. To je osnovna pretpostavka sa kojom se subjekt mora upoznati da bi mogao odlučiti da li će se ponašati onako kako ti zahtijeva norma ili će se pak, ponašati suprotno tome i snositi rizik sankcije.
Utvrđivanje važećih pravnih normi sastoji se od dva tipa istraživanja:
Pevo, “subjekt mora pronaći pravnu normu koja regulira odnos u kojemu se on nalazi ili će se naći.“ To se postiže tako što će se taj odnos usporediti sa sadržajima jednog niza normativnih odredbi N koje uređuju takvu vrstu pravnih odnosa, sve dok se ne dođe do odredbe norme N7 ili noemi N7......N15 koje svojim hipotezama spominju upravo odnos koji zanima subjekta, te svojim traženjem taj odnos uređuju. Tek tada će subjekt odlučiti da norma N7 ili noeme N7......N15 obavezuju u datom odnosu i hoće ili neće on stupiti u odnose, te hoće li ili neće postupiti po traženju normi ukoliko stupi u odnos. Međutim, sve se to ne može postići ukoliko se pravne norme iz niza N ne tumaće, odndnosno ako se ne pređe i na drugu fazu primjene pravne norme...

SADRŽAJ

1. Uvod.............................................................................3
2. Utvrđivanje važećih pravnih normi.....................................4
3. Tumačenje pravnih normi................................................6
4. Subjekti i tipovi tumačenja...........................................7
5. Pravila tumačenja- argumenti......................................8
Jezičko tumačenje...............................................................9
Sistematsko tumačenje...............................................9
Ciljno (teološko) tumačenje....................................10
Historijsko tumačenje.......................................10
6. Popunjavanje pravnih praznina........................................11
7. Podvođenje konkretnog odnosa pod opću normu i ostvarenje norme pravnim radnjama...................................................12
8. Zaključak....................................................................13
9. Literatura ............................................................14
Referentni URL