Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Prekomjerno oštećenje - Laesio Enormis -ij
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Pojam i nastanak laesio enormis u rimskom pravu

Period rimskog carstva i period nakon Justinijana


Laesio enormis prvobitno se javila u periodu careva Dioklecijana i Maksimijana, prva iz 285. a druga iz 293. godine, da bi poslije bila interpolirana u Justinijanovu Codexu. Laesio enormis (prekomjerno oštećenje, prikrta preko polovice) je omogučavalo prodavatelju da raskine kupoprodajni ugovor ako nije dobio ni polovicu vrijednosti zemljišta jer su se tada štitili interesi seljaka. Ugovor se mogao raskinuti ili bi kupac nadoplatio do prave vrijednosti (facultas alternativa). Dakle prvobitno su se štitili interesi prodavca da bi se na kraju proširio i na kupca. Navedeni institut se nije uklapao u pravni okvir obzirom da se kupoprodaja nije raskidala zbog preniske cijene ukoliko ne predstoji dolus (prijevara) ili vis (prinuda) odnosno metus (prijetnja). Naime kupoprodaja (emptio venditio) je konsenzualni, potpuno, dvostrano obvezujući kontrakt bonae fidei kojim se jedna strana (prodavatelj, venditor) obavezuje prepustiti drugoj strani (kupac, emptor) mirno uživanje neke stvari, a druga strana se obavezuje platiti kupovnu cijenu. Dakle bitni elementi kupoprodaje su predmet, stvar (res) i cijena (pretium). Predmet obaveze su mogle biti stvari u prometu kao i kod budućih stvari, emptio rei sperate (kupnja stvari kojima se nadamo) i emptio spei (kupnja nade na dobitak) ili bezuvjetna kupnja. Međutim instutut laesio enormis najčešće se odnosio na cijenu što će se u narednim izlaganjima mnogo pominjati. Naime cijena (pretium) je vrijednost stvari izražena u novcu ( numerata pecunia)...
...Ulpijanove-Paulove izreke o dozvoli invicem se circumscribere preuzete i u Justinijanove Digesta unesene. Načelo slobodnog ugovaranja javilo se sa pojavom i korekcijom laesio enpormis a koja se naročito odnosila na zemlju koja je bila u korist prodavca koji je prodavao zemlju u pola cijene. Prodavac može tražiti povrat kupovnine ili nadoplatom do iustum pretium da bi održao kupnju. Ovo je i bio ključ za pronalaženje razloga jer se radilo o teškoj krizi manjih zemljišnih posjednika. Oni su došli na ideju da pitaju da se kupnja poništi zbog preniske kupnje. To su većinom bili seljaci iz istočnog dijela a koji su dobili državljanstvo za vrijeme cara Karakale. Molitelji iz provincija su dolazili i tražili da se oslobode ugovora koji su po rimskom pravu smatrani perfektnim i nerazrješivim. Korijeni od takvog shvaćanja vode kod kupnje i najma u grčko, a kod mnogo šireg kruga pravnih poslova u babilonsko pravo. Slične koncepcije nalaze se u pogledu mogućnosti odustanka od kupoprodaje uz povrat cijene u židovskom pravu gdje Mischnah iz kraja 2 st.n.e dozvoljava kod kupoprodaje pokretnina pobijati ugovor, ako se radi o oštećenju (onaah) od jedne šestine. Takva rješenja su imala intenciju recepcije i na rimsko pravo. U klasično doba i nije mogla da prodre zbog visoke pravne tehnike ali se u kasno bizantsko doba rimska tehnika popušta tim pravnim shvaćanjima zbog ekonomsko-socijalne situacije koja je zahtijevala zaštitu malog seljačkog posjeda i nosilaca vojne službe. Međutim već od prvih rimskih imperatora potječu stanovite legislativne mjere za zaštitu ekonomski slabijih a naročito je Monier pokazao kako su bizantski carevi poduzimali različite mjere da pomognu slabijim (minores, inferiores, humiliores, tenuiores, pauperes) u intersu osiguranja obrade zemlje i vršenja različitih i važnih zanimanja...
Referentni URL