Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Međunarodni politički sistemi -ij
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Politički sistem

Pod pojmom politički sistem se najčešće podrazumijeva „skup svih institucija kojima se artikulira i uobličava politička vlast, određuju odnosi između te vlasti i društva, kao i način vršenja vlasti, te instrumenti utjecaja građana na to vršenje“ . Postoje naravno i druge definicije prema kojima politički sistem predstavlja totalitet političkog fenomena, ili je to ansambl interakcija kojima se vrši alokacija vrijednosti u jednom društvu.
Iz toga se zaključujue da svaka država ima za sebe svoj politički sistem. Da bi se odredio karakter političkog sistema bitna je politička, odnosno državna vlast, način njene organizacije i njeni odnosi s društvom. Za pojam političkog sistema se veže odons vlasti i društva, vršenje vlasti, te se postavlja pitanje ko vrši vlast i u čijem interesu. Odatle proizilaze dva teorijski moguća oblika političkog sistema: demokratski i autokratski.

Kada se govori o faktorima koji određuju politički sistem treba obratiti pažnju na sve promjene, koje su moderna društva doživjela, posebno na raspodjelu društvenog bogatstva, način privređivanja, naučno – tehnološke, kibernetske i informatičke revolucije, te pojave novih društvenih slojeva, drugačije uloge javnog mnijenja i sve veću moć elektronskih medija.
„U tom smislu npr. Najdan Pašić politički sistem definira kao a) sistem institucionaliziranih nosilaca političke vlasti u jednoj društvenoj zajednici i b) s druge strane kao skup institucija i odnosa preko kojih se uspostavlja organizirana veza između nosilaca političke vlasti i društvenih snaga u čije ime one vladaju.“ Iz toga proizilazi da u okvir jednog političkog sistema spadaju takve institucije kao što su organi političke vlasti, npr. parlament, a s druge strane u okvir jednog političkog sistema ulaze „neoficijelne“ institucije, npr. političke partije...

Sadržaj:


I Uvod................................................................................ 2
1. Pojam međunarodnog političkog sistema.............................3
1.1. Politički sistem......................................................... 3
1.2. Međunarodno pravo.................................................... 4
2. Priroda međunarodnog političkog sistema...................7
3. Subjekti međunarodnog političkog sistema....................9
3.1. Organizacija ujedinjenih nacija..................... 9
3.1.1. Subjekti Organizacije ujedinjenih nacija....... 12
3.2. Države.................................................................. 14
3.3. Međunarodne vladine organizacije..............................16
3.4. Međunarodne nevladine organizacije..................17
3.5. Multinacionalna poduzeća.......................... 19
3.6. Međunarodno javno mišljenje.............. 19
III ZAKLJUČAK...................................................... 21
IV BIBLIOGRAFIJA.................................................... 22
Referentni URL