Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: monarhija-seminarski
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
monarhija-seminarski

SADRŽAJMONARH I MONARHIJA ………………………………….……....….. 3
PODELA …………………………………………….…………………... 5
MODERNA MONARHIJA ………………………………….………….. 6
PARLAMENTARNA MONARHIJA ...................................................... 7
USTAVNA MONARHIJA …………………………………….………... 9
RAZLIKE IZMEĐU MONARHIJE I REPUBLIKE ................................ 10
SRBIJA DANAS I USTAVNA PARLAMENTARNA MONARHIJA .. 12
ZANIMLJIVOSTI ........................................................ 14


MONARH I MONARHIJA
Monarhija je (preko francuskog monarchie iz grčkog monarchia - isključiva vladavina), uz republiku drugi osnovni oblik vladavine.U monarhiji je poglavar fizička osoba koja po pravilu to postaje nasleđem i doživotno vrši svoju funkciju.

(monarhije su označene plavom bojom)
Nazivi za takve državne poglavare su: car, kralj, sultan, šah, knez, vojvoda, poglavica i emir. Međutim, u istoriji je bilo i izbornih monarhija.Monarsi su uglavnom svoju vlast legitimirali "milošću Božjom." Danas takva praksa postoji još u Danskoj, Monaku i Ujedinjenom Kraljevstvu.U naslednoj monarhiji već je odavno prevladao sastav nasleđivanja po prvorodstvu (primogenituri).Danas postoje 42 monarhije i 153 republike.
Oblik monarhije koji počiva na pravu dobijenom od boga/božanstva provlači se još od Starog Egipta gdje je faraon obožavan kao bog. Slično vredi i za carski sistem u Kineskom carstvu gde se između ostalih naslova, car opisivao kao sin Neba. U njegovoj vladavini se odražavala volja Neba što mu je davalo apsolutnu i neograničenu moć.

Monarh nije postavljen na svoj položaj od jednoga drugog organa;on vlada na osnovu ustava.Pošto je ustavom propisano koja dinastija vlada i kojim se redom u njoj nasleđuje presto,to se već na osnovu ustavnih propisa može u datom slučaju poimenice znati koje lice može da stupi na presto.Monarh je neposredan organ;osim njega samo bi još birači bili neposredni organi pošto sam ustav obezbeđuje biračko pravo svim građanima koji ispunjuju izvesne uslove,ali za razliku od monarha birači ne vrše nijednu od tri funcije državne vlasti.Na osnovu toga što se presto u monarhiji nasleđuje,ne treba zaključiti da presto pripada izvesnoj dinastiji kao porodično imanje koje se prenosi s oca na sina.Monarhova vlast je javna služba koja ne može biti predmet jednog privatno-pravnog nasleđivanja.Monarh je jedan državni organ koji se od ostalih državnih organa razlikuje time što je ustavom propisano da se mora monarh uzimati iz iste porodice.Pripadanje jednoj određenoj porodici jeste jedan od elemenata njegove (monarhove) organske kvalifikacije.

Monarh stavlja u pokret sve tri vlasti.On postavlja organe upravne i sudske vlasti,i utoliko funcionisanje te dve vlasti zavisi od njega.Što se tiče zakonodavne vlasti on postavlja članove gornjeg doma,kad god ovaj nije organizovan na izbornoj osnovi,ali i onda kad su oba doma sastavljena isključivo od izabranih članova,monarh je taj koji saziva parlament i posle toga njegov saziv otvara,odgađa i zaključuje.Uz to on ima pravo da parlament raspusti.Bez jednog monarhovog akta parlament ne može početi sa radom;jednim monarhovim aktom njegov rad može u svako doba biti prekinut.To znači da monarh stavlja parlament u pokret kao i druge dve vlasti.

Monarh nije samo šef upravne vlasti.On ima učešća i u poslovima druge dve vlasti.U sudskim poslovima ima utoliko učešća,što se,bar s formalnog gledišta,sudska vlast vrši u njegovo ime;on postavlja sudske organe i pripada mu pravo pomilovanja (negde i pravo amnestije).U zakonodavnim poslovima ima učešća utoliko što on stavlja u pokret parlament i što ima pravo predlaganja i potvrđivanja zakona.

Monarh ne odgovara ni politički ni krivično.Za svoje političke pogreške on ne može biti uklonjen s vlasti,kao što bi mogao biti uklonjen jedan ministar čiju bi politiku parlament smatrao pogrešnu.Ma kako lošu politiku vodio,monarh ostaje na prestolu dokle god je živ.Isto tako monarh ne može biti tužen ni osudjen za onu radnju koja bi,ma od koga drugoga učinjena povlačila za sobom kazneno-pravne posledice.Krivična i politička neodgovornost monarha dolazi otuda što se monarh,iako više nije suveren u pravom smislu reči,tj. nosilac pravno neograničene vlasti,još uvek smatra kao najviši od svih organa koji ni pred kojim drugim organom no može odgovarati.Krivičnu neodgovornost monarha ne treba tako tumačiti kao da monarh uopšte nije dužan da poštuje pravni poredak.Ta dužnost leži na njemu kao na ma kom drugom organu vlasti što se potvrđuje zakletvom koju monarh polaže na ustav i zakone.Razlika između monarha i drugih organa je u tome što je kod njih ta dužnost pojačana izvesnom kaznenom merom,a kod monarha nije.

Osnovna ideja monarhije sastoji se u tome da država ne može biti jedna ako njena vlast ne bude usredsređena kod jednog čoveka.U apsolutnoj monarhiji to usredsređivanje vlasti je bilo potpuno.Monarh je bio ne samo šef upravne vlasti,nego takođe i šef zakonodavne i sudske vlasti,pošto je izdavao zakone sam,bez parlamenta.Drugim rečima,monarh nije bio samo šef upravne vlasti nego šef cele države,državni poglavar,kao što se I danas naziva.Ali,od kako je primljeno načelo podele vlasti,usredsređivanje vlasti u jednom organu ne može se više izvesti potpuno.U ustavnoj monarhiji monarh je šef samo upravne vlasti.Samo upravni organi dejstvuju kao njegovi podčinjeni organi;sudski I zakonodavni organi predstavljaju nezavisne vlasti.Ali,iako monarh nije više šef zakonodavstva I sudstva,on je danas još jedan činilac I u zakonadavstvu I u sudstvu;kao zajednički činilac sve tri vlasti on služi kao spona između njih.Svojom ličnošću on daje državi jedan živi centar.Državna vlast nije više usresređena u njemu kao u vrhovnom,ali je usresređena kao u centralnom organu.


PODELA

Prema obliku vlasti i državnog uređenja monarhija se svrstava u prvu podelu a to je prema obliku vladavine (više pod vlada). Ova podela se uzima prema osobinama koje imaju nosioci vlasti, načinu dolaska na vlast, kao i prema odnosu vlasti i vladara prema građanima (pored monarhije u ovu podelu još se ubrajaju i diktatura i republika) U monarhiji vlast kralja je neograničena, nasledna i bez odgovornosti. Ona se transformisala u današnjem smislu u vlast zakona. Ustavna monarhija (kao što je monarhija u Velikoj Britaniji) je ograničena ustavom. Ovo se dogodilo usled razvoja društva (ekonomskih odnosa, tehnike, građanske misli) i spoznaja da društvo može opstati, a država egzistirati. Ako se vladavina monarha zameni vlašću zakona doći će do transformacije klasične monarhije (tako kralj/kraljica u Velikoj Britaniji nema nikakvih velikih moći već služi više kao maskota države - finansirana iz blagajne države). U novijem periodu prilikom donošenja zakona monarh sarađuje sa parlamentom ( u Velikoj Britaniji uloga kralja/kraljice je simbolična - on/ona ima pravo samo da se potpiše na donešeni zakon, ne sme ga ni odbiti). Tako je započeo proces podele vlasti. Kralj je izgubio izvršno-političke ovlasti.

Izborna monarhija (sa često ograničenim brojem kandidata i izbornog područja) se čini starijim oblikom od nasledne monarhije koja je uspela smanjiti opasnost građanskog rata kod utvrđivanja naslednika. Izborne monarhije su do svog kraja bile Poljska i Sveto Rimsko Carstvo.Danas su to još Malezija , Ujedinjeni Arapski Emirati,Vatikan a formalno i Kneževina Andora .
Do dolaska hršćanstva u Evropu su ovde uglavnom bile izborne monarhije. Različita plemena imala su svoje poglavice koji su u pravilu poticali iz snažnih i uticajnih porodičnih klanova ali nisu poznavali nasledno pravo.Nakon smrti jednog poglavice, novi je bio biran uz određeni ritual, ili bi ga jednostavno proklamirali. Neka plemena su samo za određeni rat ili pljačkaški pohod birala kneza,koji bi nakon obavljenog "posla" ponovo bio običan slobodnjak.Neki drugi oblik vladavine je za seljake - ratnike bio jednostavno neprihvatljiv.
To je bilo razdoblje pre feudalizma i imalo je delom odlike demokracije.To je, međutim, prestalo s hršćanstvom. Kad je car Rimskog Carstva Konstantin Veliki 313. godine hršćanstvo proglasio jednakopravnim s drugim religijama a kasnije i sam prešao na hršćanstvo, počelo je savezništvo između hršćanskih crkvi i svetovnih vladara.Crkva je legitimirala apsolutnu vlast vladara i nasledno pravo idejom da je neko "vladar po božijoj milosti". Kao protiv uslugu, crkva je osigurala privilegiovani položaj i sudelovanje u vlasti, i to je ostalo u većini država sve do Francuske revolucije .

MODERNA MONARHIJA

Moderna monarhija razvila se iz apsolutne monarhije koja je došla posle srednjovekovne staleške monarhije.U srednjem veku nije postojala jasna ideja o državnom jedinstvu;monarhiska vlast je postojala,ali prema monarhu su se uzdizali staleži kao ravnopravni činioci sa svojim naročitim povlasticama koje su I za monarha bile neprikosnovene.Zbog toga izvesna dela,kao na primer uvođenje novih poreza,monarh nije mogao činiti sam,bez saradnje staleških skupština s kojima se morao pogađati kao sa sebi ravnima.U XV veku,u zapadno-evropskim državama monarh je savladao staleže I načinio se jedinim nosiocem državne vlasti.U apsolutističkoj monarhiji koja je tada nastala monarh je vladao kao ”samodržac“ bez pomoći staleških skupština.Prema staleškoj monarhiji apsolutna monarhija predstavlja s jedne strane napredak a s druge ”nazadak“ – napredak u utoliko što je ostvareno jedinstvo državne vlasti, a ”nazadak“ utoliko što je vladalačku vlast od ograničene,kakva je bila u staleškoj monarhiji,načinila neograničenom.Tek u ustavnoj monarhiji,kakva se u Engleskoj utvrdila u XVII veku našlo načina da se vladalačka vlast ograniči a jedinstvo državne vlasti ne uništi.Vladar,koji je u apsolutnoj monarhiji bio jedini zakonodavac i s toga se nije mogao ograničiti zakonom,u ustavnoj monarhiji ne sme izdavati zakone bez parlamenta.Zakon kao izraz zajedničke volje vladaoca i parlamenta predstavlja višu volju od lične vladareve volje.Ali,iako je u ustavnoj monarhiji zakonodavna vlast podeljena izmedju vladaoca i parlamenta,to ne kvari jedinstvo državne vlasti,jer se vladalac i parlament smatraju kao organi jedne iste državne ličnosti.

lektira studentski poslovna megatrend diplomski radovi magistarski radovi maturalni radovi diplomski rad eseji maturski radovi seminarski radovi diplomski radovi master radovi magistarski radovi domaci radovi domaci zadaci projekti maturalni maturalne radnje seminarski maturski diplomski ekonomija ekonomski pravo prava menadzment marketing instalacija tutorijal tutorijali tutorial baze baza sistemi informatika ekonomika preduzeca analiza racunovodstvo bankarstvo osiguranje spoljnotrgovinsko poslovanje poreski sistem politika inteligencija psihologija sociologija geografija etika kultura fizika seminarski rad maturski rad Diplomski radovi Seminarski rad Maturski Maturalni Master Magistarski Doktorski Eseji Essays Seminarski Radovi Diplomski
Referentni URL