Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Motivacija prodavaca za postizanje radnog ucinka - maturski rad
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Diplomski rad “ Motivacija zaposlenih u poduzećima BiH” je nastao kao rezultat autorovog interesovanja u oblasti ekonomske psihologije dužeg upoznavanja predmetom. Upoznavajući se sa oblastima predmetne primene motivacije, došlo je do interesovanja o njihovoj primeni u motivaciji zaposlenih u preduzećima BiH, a nakon istraživanja i postignutih rezultata na polju povezivanja ove oblasti sa motivacijom zaposlenima u BiH, autor je došao do podataka o dosadašnjim iskustvima i rezultatima u jednoj od oblasti iz ove tematike.


Ovaj diplomski rad je podeljen u 4 glavne celine:


U prvom djelu rada su izložene uvodne napomene o motivaciji, dat je uvod u temu diplomske teze. U sklopu uvodne priče izložene su napomene o teoriji motivacije, pojmu motivacije, podsticaju, hijararhiji motiva u procesu rada, motivacija i nocac.

U drugom poglavlju su date motivacije i motivacione tehnike. U sklopu motivacionih tehnika izložene su napomene o teoriji motivacije i motivacionih tehnika, relevantna obeležja motivacionih tehnika i motivacione tehnike.

Treće poglavlje daje praktični pregled motivacije zaposlenih u preduzećima BiH u kome su izložene uvodne napomene o motivatorima u procesu rada u BiH, motivatorima u procesu rada za povećanje motivacije zaposlenih u BiH i globalnu ekonomsku krizu i utjecaj motivacije na zaposlene.


Četvrto poglavlje postavlja zaključak i sumiranje rada. U njemu se sumira problematika cijelog rada, predmjet, cilj rada....


SADRŽAJ :

1 UVOD 3
2 MOTIVACIJA 4
2.1 Teorije motivacije 4
2.2 Pojam motivacije 4
2.3 Motivacija 6
2.4 Podsticaj 6
2.5 Motivacija za rad 6
2.6 Hijerarhija motiva u procesu rada 8
2.7 Simptomi frustracije na radu 8
2.8 Odbrambeni mjehanizmi pri radu 9
2.9 Motivacija i novac 10
3 MOTIVACIJA I MOTIVACIONE TEHNIKE 11
3.1 Teorije motivacije i motivacione tehnike 11
3.2 Relevantna obilježja motivacionih tehnika 11
3.3 Motivacione tehnike 12
4 MOTIVACIJA ZAPOSLENIH U PREDUZEĆIMA BIH 15
4.1 Kriza i motivacija u BiH 15
4.1.1 Rezime o utjecaju krize na ljude i njihove motivacije za rad 15
4.2 Motivatori u procesu rada BIH 15
4.3 Globalna ekonomska kriza i utjecaj motivacije na zaposlene 20
5 ZAKLJUČAK 24
6 LITERATURA 25
Referentni URL