Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Ličnost i osnovne osobine preduzetnika
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Preduzetništvo se može definisati kao stvaranje promena u cilju korišćenja poslovnih potencijala.
Istorijski posmatrano, vlasnici preduzeća manjih i većih, u periodu kada su preovladala zanatska,trgovačka pa neka i industrijska,bili su predodređeni za preduzetničku ulogu. Uloženi najčešće lični kapital stvarao je jaku motivacionu spregu za stvaranje uslova za njegovu oplodnju. Nerazvijena podela rada u sferi « nadgradnje »(stručne i druge službe) imala je za posledicu koncentraciju aktivnosti od generisanja ideje do realizacije na vlasnika-preduzetnika. Slaba informisanost uslovljavala je donošenje ključnih odluka sa puno neizvesnosti.Stoga su preduzetnički poduhvati bili skopčani sa relativno velikim rizikom u većini slučajeva.
Tokom vremena, sa razvojem organizacione strukture kao ključne i operativne podrške, preduzetnički poduhvati su zadobijali na kvalitetu priremljenosti i osmišljenosti. Međutim, zaoštravala se konkurentna situacija u okruženju, što je stepen rizika povećalo. U fazi pripreme do momenta donošenja odluke, svaki preduzetnički poduhvat podrazumeva mogući rizik.
Tokom realizacije poduhvata, zavisno od kvaliteta obavljanja potrebnih aktivnosti, rizik se povećava, odnosno smanjuje. U odnosu na celinu početni rizik i njegovo dalje opstajanje može, ali i ne mora da se odrazi na konačan ishod, uspeh odnosno neuspeh poduhvata.
Svaki preduzetnički poduhvat sa neminovno ugrađenim početnim rizikom može biti okončan:
• sa očekivanim uspehom,
• sa relativno neznatnim promenama,
• i neuspehom.
Zavisno od širine zahvata poduhvata u slučaju vlasnika preduzetnika,posledice mogu biti brocvat preduzeća,pa do stečaja firme.

POJAM PREDUZETNIK


Ne postoji neka generalno prihvaćena definicija ili model koji objašnjava ko je preduzetnik

Termin preduzetnik potiče od francuske reči entreprendre, što znači uraditi nešto tj. preduzeti. Koncept preduzetništva je bio poznat još u 12. veku

Pojam preduzetništvo se pominje prvi put u 18. veku u delu francuskog ekonomiste Richard Cantillon-a „Ogledalo o prirodi trgovine".

Preduzetnik je spreman da preuzme novčani rizik i da se upusti u akciju pravljenja profita.

Abbe Nicolas Baudeau - Preduzetnik nije samo onaj ko preuzima rizik, nego i inovator koji svojim invencijama i inovacijama redukuje nivo preuzetog rizika. Uvodi koncept preduzetnika kao inovatora....

S A D R Ž A J

1 UVOD 3
1.1 POJAM PREDUZETNIK 3
1.2 Osobine i tipovi preduzetnika 6
2 Osobine uspešnog preduzetnika 8
2.1 Oblast primene preduzetništva 8
3 ZAKLJUČAK 10
4 LITERATURA 11
Referentni URL