Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Prava intelektualne svojine u svetskoj trgovinskoj organizaciji
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Светска трговинска организација је међународна мултилатерална организација која је смишљена с циљем да надгледа и либерализује међународну трговину. Организација је настала 1. јануара 1995. године, и наследник је Општег споразума о тарифама и трговини (General Agrement on Tariffs and Trade, GATT), који се начињен 1947. године и који је остао на снази скоро пет деценија као де факто међународна организација.
Светска трговинска организација (WTO - World Trade Organization; franc. Organisation mondiale du commerce; Organización Mundial del Comercio) је међународна организација која представља институционални и правни оквир мултилатералног трговинског сустава у подручјима царина и трговине робама, услугама и интелектуалном власништву. Седиште Организације је у Женеви (Швајцарска), а укупно броји 153 држава чланица. Генерални директор организације је Pascal Lamy (од 2005. године). Основни циљ Светске трговинске организације је постизање одрживог раста и развитка државе, опште добробити, либералног трговинског окружења, те допринос постизању боље сарадње у вођењу светске економске политике.
Стога, деловање Светске трговинске организације усредсређено је на стварање:
- отвореног и равноправног састава трговинских правила,
- прогресивне либерализације и елиминације царинских и нецаринских препрека трговини робама и услугама,
- уклањање свих облика протекционистичких мера и дискриминаторних третмана у међународним трговинским односима, интеграцију неразвијених и земаља у развоју, те транзицијских земаља у мултилатерални сустав и
- постизање максимално могућег ступња транспарентности трговинског мултилатералног састава.
Sпоразуми Светске трговинске организације садрже неколико основних начела којима је циљ стварање мултилатералног либералног трговинског сустава и обухватају:
- начело недискриминације: принцип најповлашћеније нације - НПН (Most-Favored-Nation/ MFN) и принцип националног третмана - NT (National Treatment / NT) и
- начело либерализације трговине, потицања конкуренције и додатне помоћи неразвијеним земљама.
Ако се узме у обзир огроман број дела којим се нарушавају права интелектуалне својине на националном нивоу односно нивоу једне земље, онда се само може претпоставити број таквих дела на глобалном нивоу односно светском нивоу. Ако говоримо о тој чињеници онда ни не треба постављати питање и значај заштите интектуалне својине што је уједно и разлог одабира ове теме, дакле упознати начине регулисања, дефинисања и заштите права интелектуалне својине од стране Светске трговинске организације. Предмет овог рада у наставку биће управо права интелектуалне својине у Светској трговинској организацији. Рад садржи следеће делове: ...

С А Д Р Ж А Ј

1 УВОД 3
2 Права интелектуалне својине у Светској трговинској организацији 4
2.1 Начин регулисање права интелектуалне својине у Светској трговинској организацији 4
2.2 Циљеви и принципи Светске трговинске организације по питању права интелектуалне својине 5
2.3 Стандарди који се односе на важење, обим и корићење права интелектуалне својине у Светској трговинској организацији 5
2.4 Спровођење права интектуалне својине у Светској трговинској организацији 10
2.5 Стицање и одржавање права интелектуалне својине у Светскoj трговинскoj организацији 13
3 ЗАКЉУЧАК 14
4 ЛИТЕРАТУРА 15
Referentni URL