Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Sistemi podrske u grupnom odlucivanju gdss
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Početak razvoja sistema za podršku odlučivanju vezan je za šezdesete godine kada su se definisali strukturirani izveštaji.
Sedamdesetih godina nastaju MDS sistemi (Management decision systems) i specifični DSS. Osamdesetih godina se razvijaju Group Decision Support systems, EIS i Ekspertni sistemi – ES.
Devedesetih godina se pojavljuju Data Warehouse, Online Analytical Processing, Intranet, Visual modeling.
DSS je interaktivni kompjuterski baziran sistem koji koristeći podatike i modele pomaže donosiocima odluka da reše nestruktuirane probleme.
DSS spajaju intelektualne resurse pojedinaca sa kompjuterom obezbeđujući na taj način kvalitet odluke. To je kompjuterski baziran sistem za podršku odlučivanju menadžmentu u vezi polustruktuiranih problema.
Dakle, sistemi za podršku odlučivanu su dizajnirani da specijalno olakšaju proces odlučivanja, predstavljaju podršku odlučivanju a ne automatizaciju odlučivanja i moraju da budu sposobni da brzo odgovore na promenljive zahteve donosioca odluka.
Kada se govori o tipovima odnosno vrstama DSS – a, postoji veliki broj ovih sistema odnosno ovih kompjuterskih proizvoda a koji su namenjeni različitim vrstama problema. Neki od ovih sistema pomažu menadžerima u efikasnijem pristupu informacijama koje bi inače ostale nedostupne ili bi se do njih vrlo teško došlo; drugi sadrže eksplicitne modele koji obezbeđuju strukturu za neku određenu odluku. Neki od njih su primarni alat za individualni rad u procesu odlučivanja pojedinca, dok su drugi konstruisani da podrže komunikaciju između ljudi čiji rad mora biti koordinaran tj. grupno odlučivanje.
Dalje, ovi sistemi mogu biti namenjeni za podršku odlučivanju različitim nivoima menadžmenta a mogu i podržavati malu grupu menadžera koristeći personalne računare ili velike grupe menadžera u umreženoj server – klijent arhitekturi.
DSS se mogu podeliti na odnosno u grupu ovih sistema spadaju:
- Data - Driven
- Model – Driven
- Suggestion
- Group Support
- Document – Driven
- Inter Organizational
- Function Specific i
- Web based.
Predmet ovog rada biće GDSS sistemi odnosno sistemi podrške u grupnom odlučivanju kao jedna od kategorija sistema za podršku odlučivanju.
GDSS sistemi predstavlja specifični tip DS sistema jer podrazumeva upotrebu specijalnih informacionih tehnologija za kolaborativni rad kao što su sobe odlučivanja, kompjuter sa displej projektorom, ali i mogućnost distribuiranog rada odnosno dobar sistem komuniciranja...

S A D R Ž A J


1 UVOD 3
2 Sistemi podrške u grupnom odlučivanju (GDSS) 4
2.1 Nastanak sistema podrške u grupnom odlučivanju 4
2.2 Pojam sistema podrške u grupnom odlučivanju 5
2.3 Prednosti i nedostaci sistema podrške u grupnom odlučivanju 6
2.4 Strukture odlučivanja uz pomoć sistema podrške u grupnom odlučivanju 7
2.5 Vrste aplikacija sistema podrške u grupnom odlučivanju 8
2.6 Tehnologija sistema podrške u grupnom odlučivanju 9
2.6.1 Hardver sistema podrške u grupnom odlučivanju 10
2.6.2 Softver sistema podrške u grupnom odlučivanju 11
2.6.3 Ljudi kao komponenta sistema podrške u grupnom odlučivanju 12
2.6.4 Procedure sistema podrške u grupnom odlučivanju 12
2.7 Moguća varijanta arhitekture GDSS - a 15
2.8 Pravci istraživanja GDSS - a 17
3 ZAKLJUČAK 18
4 LITERATURA 19
Referentni URL