Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Istorija razvoja i osnovne karakteristike pojedinih vrsta ekspertnih sistema
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


U današnjim uslovima naučno-tehnološko-tehničke revolucije, kada ograničenja u upotrebi resursa sve više dolaze do izražaja i kada se sve više smanjuje jaz između nauke i tehnologije, ekspertne sisteme, s pravom, možemo smatrati osloncem razvoja a njihovo stvaranje realnom potrebom.

Obavljanje složenih zadataka bitno se pojednostavljuje i ubrzava upotrebom računara, kreiranjem ekspertnih sistema nastoji se automatizovati, samim tim pojeftiniti, čovekova (naučnikova) ekspertiza o datom problemu.

Dakle, ekspertni sistem je računarska aplikacija koja teži da oponaša rad ekperta- stručnjaka koji posjeduje izuzetno specijalističko znanje (u određenoj oblasti). Primjenjujući tehnike veštačke inteligencije, ekspertni sistemi usvajaju osnovno znanje koje čoveku omogućava da se ponaša kao ekspert prilikom rešavanja složenih problema. Ekpertni sistem simulira proces ljudskog mišljenja primenom određenog znanja i zaključivanja.

Vještačka inteligencija je računarsko rešavanje složenih problema kroz primenu metoda koje su analogne ljudskom procesu zaključivanja.

Istorijat razvoja ekspertnih sistema


Odavno postoji želja (,,sveti gral") da se napravi mašina koja bi bila sposobna da obavlja posao koji zahteva intelektualne sposobnosti čoveka, npr. da igra sah (Charles Babbage, 1834. konstruise mehaničku ,,analitičku mašinu" koja računa i •stampa neke matematicke proračune, imao je nameru da napravi i ma•sinu za igranje šaha). Tek napretkom informatičke tehnologije od sredine 20. veka taj san postaje ostvariv. Nekoliko istra•ziva•ca na Dartmut koledzu 1956. g. (Dartmouth College, USA) učestvuje u konferenciji koji organizuje McCarthy na temu VI (koji je prvi predložio upravo taj naziv za tu oblast, a poznat je i kao otac LISP-a). Pored pregleda postojecih dostignuća u oblasti automatskih dokazivača teorema i programskih jezika, raspravlja se i o mogućnosti razvoja računara koji bi bio u stanju da simulira ljudsko razmi•sljanje. Ovo okupljanje istraživača ozna•cava rodjenje vešstačke inteligencije kao oblasti računarstva.

Veštačka inteligencija beleži prve uspehe akademske prirode kao što su prvi program za igranje šaha (Shannonn, 1955) ili dama (Samuel, 1963), automatsko dokazivanje teorema (,,Logic Theorist", Simon i Newell, 1972), kao i ambiciozan pokušaj ostvarivanja opšteg sistema za rešavanje problema GPS (General Problem Solver - Newell, 1960) baziran na traženju razlika i operatora izmedju ciljnog i trenutnog stanja u bazi činjenica i operatora koji se pokazao ipak slabim za složenije probleme ...

Sadržaj


Uvod
1. ISTORIJAT RAZVOJA EKSPERTNIH SISTEMA 4
2. VRSTE EKSPERTNIH SISTEMA 9
2.1. PROGRAMSKI JEZICI ZA IMPLEMENTACIJU EKSPERTNIH SISTEMA 10
2.2. KONCEPTI REŠAVANJA PROBLEMA VEŠTAČKOM INTELIGENCIJOM 10
3. OSNOVNE KARAKTERISTIKE POJEDINIH VRSTA ES 15
3.1. ES BAZIRANI NA PRAVILIMA (RULE-BASED) 15
3.2. MANE ES BAZIRANIH NA PRAVILIMA 16
3.3. SISTEM ZA ODRŽAVANJE ISTINE 17
3.4. PROVJERA ISPRAVNOSTI LISTE PODRŠKE 17
3.5. ZAKLJUČIVANJE ZASNOVANO NA VEROVATNOĆI 18
3.6. FAKTORI IZVESNOSTI 18
3.7. OPIS FAKTORA IZVESNOSTI 18

4. OSOBINE EKSPERTNIH SISTEMA 19
4.1. PREDNOSTI I NEDOSTACI EKSPERTNIH SISTEMA 19

Zaključak
Literatura
Referentni URL