Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Ekspertni sistemi (1)
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


U današnjim uslovima naučno-tehnološko-tehničke revolucije, kada ograničenja u upotrebi resursa sve više dolaze do izražaja i kada se sve više smanjuje jaz između nauke i tehnologije, ekspertne sisteme, s pravom, možemo smatrati osloncem razvoja a njihovo stvaranje realnom potrebom.

Obavljanje složenih zadataka bitno se pojednostavljuje i ubrzava upotrebom računara, kreiranjem ekspertnih sistema nastoji se automatizovati, samim tim pojeftiniti, čovjekova (naučnikova) ekspertiza o datom problemu.

Dakle, ekspertni sistem je računarska aplikacija koja teži da oponaša rad ekperta- stručnjaka koji posjeduje izuzetno specijalističko znanje (u određenoj oblasti). Primjenjujući tehnike vještačke inteligencije, ekspertni sistemi usvajaju osnovno znanje koje čovjeku omogućava da se ponaša kao ekspert prilikom rješavanja složenih problema. Ekpertni sistem simulira proces ljudskog mišljenja primjenom određenog znanja i zaključivanja.

Vještačka inteligencija je računarsko rješavanje složenih problema kroz primjenu metoda koje su analogne ljudskom procesu zaključivanja.

U prvom poglavlju ovoga rada predstavljena je arhitektura ekspertnih sistema, u okviru koje se definišu osnovni elementi ekspertnog sistema, zatim najčešće korišćeni programski jezici za implementaciju ekpertnog sistema te način zaključivanja ekspertnog sistema koji je ilustrovan jednim prostim primjerom.

U drugom poglavlju predstavljeni su osnovni koncepti jedne od najjačih prednosti ekspernog sistema-rad sa nesigurnošću.

Tema trećeg poglavlja je istorijat ekspertnih sistema u okviru koga se ukratko navodi i polje primjene ekspertnih sistema danas.

U četvrtom poglavlju sažeto se iznose karakteristike, prednosti i mane ekspertnih sistema.


Sadržaj

1. ARHITEKTURA EKSPERTNOG SISTEMA 4
1.1. PROGRAMSKI JEZICI ZA IMPLEMENTACIJU EKSPERTNIH SISTEMA 5
1.2. KONCEPTI RJEŠAVANJA PROBLEMA VJEŠTAČKOM INTELIGENCIJOM 5
2. RAD SA NESIGURNOŠĆU 10
2.1. SISTEM ZA ODRŽAVANJE ISTINE 10
2.2. PROVJERA ISPRAVNOSTI LISTE PODRŠKE 10
2.3. ZAKLJUČIVANJE ZASNOVANO NA VJEROVATNOĆI 11
2.4. FAKTORI IZVJESNOSTI 11
2.5. OPIS FAKTORA IZVJESNOSTI 12
3. ISTORIJAT RAZVOJA EKSPERTNIH SISTEMA 13
4. OSOBINE EKSPERTNIH SISTEMA 15
4.1. PREDNOSTI I NEDOSTACI EKSPERTNIH SISTEMA 15
Referentni URL