Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Pojam verovatnoće i osnovne osobine
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


O verovatnoći

Još od XVII veka, kad su postavljene njene osnove, pa do današnjih dana, teorija verovatnoće je predmet interesovanja naučnih radnika različitih profila. Razlog njene aktuelnosti i u savremenom društvu je u tome što je ona od značajne pomoći u prilazu i u potpunijem sagledavanju različitih problema u nauci. Iako je važnost verovatnoće sve manje sporna, neprekidno se vode diskusije oko njenih teorijskih osnova. U tim diskusijama angazovani su: filozofi, matematičari, statističari i drugi. Teorija verovatnoće je posebno značajna u statističkoj inferenciji, koja počiva na njenim osnovama.

Moze se reći da su dva glavna razloga doprinela pojavi interesovanja za verovatnoću i razvitku njenih matematičkih osnova.

PRVI je proizašao iz matematičkih problema u igrama na sreću. Švajcarski matematičar Bernuli u XVIII veku je postavio teorijske osnove verovatnoće, kao jedne matematičke discipline. Nešto kasnije taj razvoj je išao dalje u radovima Laplasa, sa njegovim strogo determinističkim pogledom na svet. Po njemu, verovatnoća je sastavni deo nauke o prirodi, kao teorija grešaka, u čijoj osnovi je sistemsko proučavanje sredine i njenog varijabiliteta u ponovljenim merenjima. U razvitku teorije vredan je Gausov doprinos, sa radovima u oblasti normalnog zakona grešaka.

DRUGI razlog interesovanja za verovatnoću proizašao je iz osiguranja protiv rizika, koje se praktikovalo u trgovini u italijanskim gradovima u periodu renesanse.

Bez obzira na diskusije o računu verovatnoće i njegovoj interpretaciji, njegova formalna osnova nije diskutabilna. Ipak, kad se primenjuje račun verovatnoće u statističkim istraživanjima, interpretacija modela ne sme da se posmatra kao nešto odvojeno. Subjektivni prilaz računu verovatnoće i, na njegovoj osnovi, Bayesova statistika, kako se često naziva, je savremeni trend ...

SADRŽAJ


1 O verovatnoći 1
2 O statistici 1
3 Elementi verovatnoće u menadžmentu 3
3.1 Matematičko očekivanje, Disperzija, F-ja verovatnoće, Zakon raspodele, F-ja raspodele: 3
3.2 USLOVNA VEROVATNOĆA, NEZAVISNOST, TOTALNA VEROVATNOĆA, BAJESOVA FORMULA 5
3.3 BINOMNE VEROVATNOĆE, BERNULIJEVA FORMULA, LOKALNA I INTEGRALNA MOAVR-LAPLASOVA TEOREMA 7
3.4 Neke raspodele slucajne promenjive (apsolutno) neprekidnog tipa: uniformna,eksponencijalna i normalna. 10
3.5 Momenti. Kovarijansa i korelacija 15
3.6 Čebišeljeva nejednakost. Granične teoreme:(slabi) zakoni velikih brojeva I centralne granične teoreme. 19
4 ZAKLJUČAK 20
5 LITERATURA 21
Referentni URL