Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Metodi prikupljanja podataka
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


DIZAJN ISTRAŽIVANJA

Pod dizajnom istraživanja se podrazumeva skica ili plan za istraživanje koji se koriste kao usmeravanje u pribavljanju i analizi podataka. To je plan koji teba slediti da se odgovori na ciljeve istraživanja odnosno struktura ili okvir da se reši specifičan marketing problem. Iako svaki problem koji se istražuje ima svoje osobenosti, postoji dosta sličnosti izmedju njih, što omogućava da se neke odluke donose unapred pre akcije odnosno da se stvori plan koji će pomoći da se problem istraživanja reši na adekvatan način.
Istraživanje ima tri cilja: da se stvore hipoteze, da se meri stanje varijabila od interesa ( npr. nivo lojalnosti marki), ili da se testira hipoteza o specifičnom odnosu izmedju dve ili više varijabila (npr. nivo privredne propagande i lojalnost marki).
Pravi se razlika izmedju eksplorativnog, deskriptivnog i uzročnog dizajna istraživanja. Razlikovanje izmedju tri dizajna istraživanja nije apsolutno. Svaki projekt istraživanja može da se koristi u više svrha. To ne znači da za istu svrhu nisu bolji jedni nego drugi dizajni. Najbolje je da dizajn proizadje iz definisanja problema o kome marketing menadžeri treba da donesu odluku. Oni se mogu posmatrati kao faze u kontinuelnom procesu, kao u sledećoj šemi....
Eksplorativna istraživanja se obavljaju da bi se dijagnosticirala situacija, proverile alternative i otrile nove ideje. Preduzeće npr. želi da sazna objašnjenje za rast i pad tržišnog učešća ili obima prodaje. Pomaže da se bolje definiše problem istraživanja, da se stvore hipoteze koje treba proveriti i da se ustanove prioriteti u istraživanju marketinga. Veoma često se koristi za istraživanje mogućnosti na tržištu. Kod ovog istraživanja uzorak je mali i nije reprezentativan. Analiza primarnih podataka je kvalitativna. Fokus grupe su popularni oblik eksplorativnog istraživanja. To su male grupe koje se okupljaju u cilju dolaženja do informacija relevantnih za problem istraživanja.
Deskriptivna istraživanja se odnose na metode i postupke koji opisuju varijabile marketinga. Ovaj dizajn istraživanja se koristi da se dobiju odgovori na pitanja ko, šta, zašto, kada i kako kupuje proizvode i usluge. Mogu se istraživati stavovi potrošača, njihove namere i ponašanje i odredjeni broj konkurenata njihove namere i strategije. U fokusu je istraživanje karakteristika i načina funkcionisanja tržišta. Veoma su korisna u opisu karakteristika ciljnih tržišta i ponašanja grupa potrošača na ciljnim tržištima. Od velike je koristi ovaj dizajn istraživanja kod opisa veličine tržišta i kupovne snage potrošača na tržištu. Deskriptivna istraživanja se mogu oslanjati kako na sekundarne, tako i na primarne podatke. Kod njih se uzorak mnogo pažljivije bira nego kod eksplorativnih istraživanja...
Referentni URL