Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Graficko prikazivanje statistickih serija
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Statistička serija

Statistička serija predstavlja niz brojčanih podataka o jednom ili više obeležja neke pojave. Statističke serije su brojčani pokazatelji kako kvantitativnih tako valitativnih varijacija obeležja kod masovnih pojava. Statisičku seriju čine dve kolone. U prvoj je dato obeležje po kojem je izvršeno grupisanje ( atributivno ili numeričko obeležje, mesto ili vreme). Druga kolona pokazuje broj jedinica pojedinih grupa u seriji.
Zavisno od broja obeležja postoje proste i složene serije. Proste serije su one kod kojih se iskazuju podaci samo po jednom obeležju ili karakteristici posmatrane pojave. Složene serije su one kod kojih se izražavaju podaci o više obeležja posmatrane pojave.
Prema vrsti obeležja kako su uređene i zavisno od toga šta pokazuju dele se na:
- serije strukture
- vremenske (hronološke) serije
- geografske serije

Serije strukture pokazuju raspored statističkih jedinica prema modalitetima ili prema vrednostima obeležja. Sastoji se iz dva reda obaveštenja. U jednom su modaliteti a u drugom broj jedinica, odnosno frekvencije koje pokazuju koliko se puta pojedini modaliteti javljaju unutar posmatranog statističkog skupa. Tip obeležja čini seriju strukture sa numeričkim obeležjem. Atributivna obeležja se iskazuju opisno i za njihovo grupisanje potrebno je imati jasnu šemu klasifikacije. Serije strukture po numeričkim obeležjima nastaju grupisanjem jedinica po vrednostima numeričkog obeležja.

Vremenske (hronološke) serije su nizovi statističkih podataka koje pokazuju varijacije posmatranih pojava tokom vremena. Prema prirodi podataka koje sadrže, dele se na momentne i intervale. Momentne serije pokazuju nivo ili količinu pojave u tačno određenim uzastopnim momentima vremena. Predstavljaju nizove različitih stanja. Zbog toga njihove podatke nema smisla sabirati. Intervalne vremenske serije pokazuju stanje pojave u nizu uzastopnih vremenskih intervala. To su najčešće kalendarski vremenski intervali. Njihovi grupisani podaci mogu se sabirati. Statistički podaci dobijeni na ovaj način omogućavaju dinamičku analizu pojave....

Sadržaj :

1 UVOD 2
1.1 Statistička serija 2
1.2 Primeri za prikazivanje statističkih serija 5
2 GRAFIČKO PRIKAZIVANJE STATISTIČKIH SERIJA 6
2.1 Takasti (stigmogrami) grafički prikaz 7
2.2 Polarni grafički prikaz 7
2.3 Linijski grafički prikaz 8
2.4 Površinski grafički prikaz 10
2.5 Kružni grafički prikaz 13
3 ZAKLJUČAK 15
4 LITERATURA 16
Referentni URL