Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Finansijska matematika - kvantitativne metode
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


ELEMENTI FINANSIJSKE MATEMATIKE

PROCENTNI RACUN


Iskazivanje veličina u procentima i, uopšte, korišćenje procenata nije samo potreba mnogih nauka, već je ono i naša svakodnevna potreba.

Ako se, na primer, kaže da je neki proizvod, čija je prodajna cijena 250 maraka, poskupio za 18%, onda znači da će budući kupac, pri kupovini tog proizvoda, na svakih 100 maraka od cijene 250 maraka plaćati po 18 maraka više.

Veličina koja služi kao osnovica na koju se izračunavaju povećanja ili smanjenja za dati procenat, naziva se glavnica i najčešće se obilježava sa G, u prethodnom primjeru to je iznos od 250 maraka. Broj koji pokazuje za koliko se jedinica povećava ili smanjuje glavnica, za svakih 100 jedinica od te glavnice naziva se procentnom stopom ili kraće stopom i obilježava se sa p. U prethodnom primjeru procentna stopa je 18%. Veličina za koju se ukupno poveća ili smanji glavnica G, pri procentnoj stopi p, nazva se procentni prinos i obilježava se sa P, u prethodnom primjeru prinos je 45 maraka.

Procentna stopa p može se izražavati u procentualnom ili decimalnom zapisu. U prethodnom primjeru 18% je procentualni zapis procentne stope i on se može prestaviti i u ekvivalentnim oblicima: Ovde je zapis 0,18 decimalni zapis procentne stope 18%. Sa jednog zapisa procentne stope se može preći na drugi jednostavnim operacijama i to: ako je procentna stopa data u procentnom zapisu onda se ona deljenjem sa 100 prevodi u decimalni, a ako je data u decimalnom zapisu onda se ona množenjem sa 100 prevodi u procentualni zapis.
Tako, na primer, stopa data u procentualnom zapisu sa 158% ima decimalni zapis 1,58 a, na primer, decimalni zapis od 0.31 ima procentualni zapis 31%....
Referentni URL