Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Ustavi Srbije posle Drugog svetskog rata
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, seminarski i diplomski radovi iz berzanskog poslovanja.

Do svog raspada početkom 90-tih godina socijalistička Jugoslavija je imala dinamičan ustavni razvitak. Njeg specifični koncept ustavnosti je u velikoj meri odstupao od rigidne ustavnosti država “realnog” socijalizma. U konceptu tzv. samoupravnog socijalizma, nezavisno od toga što se u konačnom rezultatu on pokazao kao neuspešna zamena građanske pravne države i tržišne privrede, bilo je i nekih elemenata neposredne tzv. samoupravne demokratije, solidarnog stepena ostvarivanja liberalnih prava građana, pored novih, samoupravnih prava radnika, uključujući i ograničeni sektor privatne privrede, koji su jugoslovenski put u socijalizam makar činili zanimljivim.
I jugoslovenski model se u suštini zasnivao na ideološkom i političkom monopolu komunističke pratije. Sve dok je komunistička partija Jugoslavije kontrolisala nacionalne elite u tadašnjim socijalističkim republikama postojala je ideologija i politička snaga koja je jugoslovenske narode držala u zajedničkoj državi. Stoga je raspad komunističke partije Jugoslavije praktično predstavljao uvod u raspad jugoslovenske federacije.
U svom ustavnom razvitku socijalistička Jugoslavija je imala tri formalna ustavna dokumenta i nekoliko temeljnih ustavnih revizija u formi ustavnim amandmana ili ustavnog zakona, ali se njen ustavni život u suštini nikada nije odvijao prema pravilima formalnog ustavnog teksta.
Instrumentalni kararker formalno najvišeg pravnog akta je bio izvan svake sumnje. Od formalnog ustava daleko veki značaj je je imao faktični ustav, odnosno politički program i svakdašnji kurs vladajuće komunističke partije, koji se ponekad na dramatičan način menjao. Državni ustav je uvek pratio promene u partijskom ustavu, tj. promene u politici vladajuće partije. Zato je i donošenje potpuno novog ustava ili dopunjavanje i parcijalno menjanje postojećeg uvek bilo shvaćeno kao izuzetno važan partijski zadatak šiju je realizaciju pratila masivna partijska kampanja.
Republika Srbija je kao federalna jedinica u okvirima tzv. druge Jugoslavije, u periodu važenja socijalističke ustavnosti donela tri potpuna ustava 1947, 1963, 1974 godine.

USTAV NARODNE REPUBLIKE SRBIJE OD 1947. GODINE

Prvi jugoslovenski ustav, donet odmah po završetku rata, trebalo je da označi konsolidaciju nove vlasti i sankcioniše elemente državnog sistema, čije su osnovne konture oubličene poslednjh godina revolucije. Imajući u vidu dominaciju komunističke partije u narodnooslobodilačkom pokretu, i naročito posle oslobađanja Jugoslavije, kao i njene bliske odnose sa Komunističkom partijom Sovjetskog Saveza i sovjetskom državom, razumno je što su se kreatori Ustava od 1946 g. u potpunosti oslonili na sovjetski tip ustavnosti. Uzor je bio sovjetski Ustav od 1936, tj. Staljnov ustav. To je vidljivo ne samo iz temeljnih ustavnih načela, narošito federalizma i principa jedinstva vlasti, nego ii z konkretne šeme državne organizacije, ekonomskog uređenja i upravljanja privredom, skromnog poznanstva ličnih sloboda i prećutnog uspostavljanja jednopartijskog sistema, nego ii z samog naziva pojedinih državnih organa. Ustav FNRJ iz 1946 g. nije proglasio Jugoslaviju socijalističkom državom, nego je definiše kao “saveznu narodnu državu republikanskog oblika” vladavine.
Prvi posleratni Ustav Narodne Republike Srbije donet je 17.januara 1947. godine, na osnovama ustavnog sistema koji je uspostavio Ustav FNRJ od 31. januara 1946. godine.
Status Srbije kao i ostalih šest republika bio je definisan saveznim Ustavom iz 1946.g, pa je Ustav NR Srbije od 1947.g. u najvećem stepenu preneo odgovarajuće odredbe saveznog ustava i izvršio je neophodnu konkretizaciju za nivo republičke vlasti.
Ustav Narodne Republike Srbije od 1947.g. se sastojao od preambule, normativnog dela, i završnih odredbi. Prvi deo su bila Osnivačka načela; drugi deo je naslovljen kao Državno uređenje; treći deo su sačinjavale Prelazne i završne odredbe. Sadržao je ukupno 160 članova grupisanih po glavama. Pojedini delovi ovog ustava prestali su da važe na osnovu ustavnog zakona iz 1953. godine, a deo je bio na snazi sve do donošenja novog ustava Srbije 1963.g.
Osnovna načela Ustava Narodne Republike Srbije su imla pet delova koja su bila zadužena za sledeća pitanja: Narodna Republika Srbija; Narodna vlast; Osnovna prava naroda i Narodne Republike Srbije; Društveno-ekonomsko uređenje; i Prava i dužnosti građanina.
Odnosi između Srbije savezne države uređivani su Ustavom NR Srbije.
Narodna skupština je bila jednodomna, i određena je kao vrhovni organ državne vlasti, u skladu sa načelom jedinstva vlasti. Narodna skupština je bila nosilac zakonodavne vlasti i imala je ustavotvornu vlast. Poseban organ vlasti je bio Prezidijum Narodne skupštine NR Srbije, koga je ona birala i razrešavala. Jedna od nadležnosti Prezidijuma je bilo davanje obaveznih tumačenja zakona.
Najviši izvršni i upravni organ je bila Vlada Narodne Republike Srbije, koju je birala i razrešavala Narodna skupština. Sudije Vrhovnog suda NR Srbije birala je Narodna skupština a njihov mandat nije bio ograničen.
Narodna Republika Srbija je imala u svom sastavu Autonomnu Pokrajinu Vojvodinu i Kosovsko-metohijsku oblast, čija se prava i delanja utvrđuju republičkim ustavom, saglasno ustavu FNRJ. Statut autonomne jedinice je donosio najviši organ vlasti autonomne jedinice, a potvrđivala ga je Narodna skupština Republike.
Autonomna pokrajina Vojvodina i Kosovsko-metohijska oblast su imale jednake oblike autonomije , sa određenim razlikama u organizaciji vlasti. Jedina razlika je bila u tome što je u AP Vojvodini postojala pravosudna autonomija, dok u Autonomnoj-metohijske oblasti nema odgovarajuće sudske instance.
Prvi statut AP Vojvodine je usvojen 24. marta 1948. godine, a Autonomne Kosovsko-metohijske oblasti 25. maja 1948.godine.
Ustav FNRJ od 1946. (ujedno i Ustav NR Srbije iz 1947) je revidiran 1953, ali je faktička njegova promena izvršena već 1950, posle raskida odnosa sa Sovjetskim savezom i državama “realnog socijalizma”. Donošenjem zakona koji je popularno nazvan “zakon o radničkom samoupravljanju” proklamovan je jedan novi oblik upravljanja privredom, samoupravljanje proizvođača, koje je trebalo da znači realizaciju političkog načela “fabrike radnicima” i izgrađivanja sopstvenog modela socijalizma.

SADRŽAJ

UVOD 2
USTAV NARODNE REPUBLIKE SRBIJE OD 1947. GODINE 3
USTAV SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE SRBIJE OD 1963. GODINE 5
USTAV SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE SRBIJE OD 1974. GODINE 7
ZAKLJUČAK 10
LITERATURA 11

Referentni URL