Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Pojam akcionarskog društva
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, seminarski i diplomski radovi iz berzanskog poslovanja.

Akcionarsko društvo je privredno društvo koje osniva jedno ili više pravnih i/ili fizičkih lica u svojstvu akcionara radi obavljanja određene delatnosti, pod zajedničkim poslovnim imenom, čiji je osnovni kapital utvrđen i podeljen na akcije.
Akcionarsko društvo odgovara za svoje obaveze celokupnom svojom imovinom. Akcionari ne odgovaraju za obaveze društva, osim do iznosa ugovorenog a neuplaćenog uloga u imovinu društva.
Ulog u akcionarsko društvo u zamenu za izdavanje akcija može biti u novcu ili u stvarima i pravima, a ne u radu i uslugama društvu, bilo da su izvršeni ili budući. Izuzetno nenovčani ulog u zatvoreno akcionarsko društvo može biti u izvršenom radu ili u uslugama društvu ako je to određeno osnivačkim aktom.
Ugovoreni ulozi koji se unose u novcu uplaćuju se do registracije društva i to najmanje 50% nominalne vrednosti upisanih akcija, odnosno 50% računovodstvene vrednosti kod akcija bez nominalne vredosti a ostatak se uplaćuje u roku od dve godine od dana registracije društva.
Ako se akcije ili druge hartije od vrednosti stiču unošenjem stvari i prava, njihovo plaćanje se vrši unošenjem tih stvari i prava u imovinu društva najkasnije u roku od dve godine od dana registracije društva.

Istorijat

Akcionarsko ili deoničarsko društvo ( societe anonyme ou par actions, Aktiengesellschalft, Companies limited by shares, Joint Stock company) je oblik poslovnih organizacija, odnosno društava koji je bio jedan od najzastupljenijih u XIX veku ( naročito popularan u SAD ), mada se pojavio još u XVIII veku pa i ranije. Računa se da se sa prvim "komercijalnim kompanijama", kao pretečama, englesko pravo srelo još u XIV veku. One su se bavile trgovinom, ali svaki član je trgovao za sopstveni račun. To je trajalo sve do XVII veka kada se pojavljuju prve "Joint Stock Companies" koje su kao "akcionarska" društva osnivana za trgovinske organizacije i u kojima je svaki član uživao beneficije proistekle iz finansijskog uspeha osnovanog društva. Kasnije se ove kompanije počinju zasnivati i na osnovu kraljevske povelje ili pojedinačnih akata parlamenta. Sredinom XIX veka u Engleskoj se donosi i poseban zakon (Joint Stock Companies Act, 1844.), po kome se pojavljuju registrovane kompanije, mahom tipa akcionarskog društva. Potom se u Engleskoj donosi novi Joint Stock Companies Act (1856.) po kome se, između ostalog, predviđa potvrda o udruživanju (Memorandum of Association) i klauzule o udruživanju (Articles of Association), kao preteče modernog konstituisanja ovih društava. Kasnije se donosi čitav niz zakona kojima se konsoliduje englesko zakonodavstvo vezano za postojanje društava i njihovih određenih formi, pa i akcionarskih.
Referentni URL