Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Menica
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, seminarski i diplomski radovi iz berzanskog poslovanja.

Hartija od vrednosti je pisana isprava,kojom se njen izdavalac obavezuje da ispuni obavezu upisanu na toj ispravi njenom zakonitom imaocu.U Zakonu o obligacionim odnosima sadržana su opšta pravila o hartijama o vrednosti. Opšte usvojeno shvatanje o osnovnim uslovima koji opredeljuju kvalifikaciju jedne isprave kao harttiju od vrednosti, jeste:
1.da se prava sadržana u hartiji od vrednosti odnose na neko građansko pravo i da je to pravo neodvojivo od postojanja takve isprave;
2.da je isprava izdata u strogo pismenoj formi i da sadrži zakonom unapred određene bitne sastojke. Bitni sastojci koje mora da sadrži hartija od vrednosti jesu:označenje vrste hartije od vredno- sti ;firma odnosno naziv i sedište,odnosno ime i prebivalište izdavaoca hartije od vrednosti; forma,odnosno naziv ili ime lica na koje,odnosno po čijoj naredbi hartija od vrednosti glasi, ili označenje da hartija od vrednosti glasi na donosioca; tačno označenu obavezu izdavaoca koja proizilazi iz hartije od vrednosti; mesto i datum izdavanja hartije od vrednosti, a kod onih koje se izdaju u seriji i njen serijski broj;potpis izdavaoca hartije od vrednosti,odnosno faksi- mil potpisa izdavaoca hartija od vrednosti koje se izdaju u seriji.
Određujući opšti pojam hartija od vrednosti,Zakon o obligacionim odnosima utvrđuje da se posebnim zakonom za pojedine hartije od vrednosti mogu da predvide i drugi bitni sastojci, kao što je to slučaj sa Zakonom o menici ili čeku.To praktično znači da posebni zakoni kojima se bliže određuju pojedine hartije od vrednosti predstavljaju leks specialis u odnosu na ovaj zakon. U robnonovčanom prometu razvijenih privreda nalazi se u opticaju veliki broj raznovrsnih hartija od vrednosti,što je po prirodi stvari, moralo da ukaže na potrebu njihovog grupisanja radi lakše obrade njihovih različitih pravnih i ekonomskih funkcija.Kako je grupisanje svih hartija od vrednosti po određenim kategorijama uvek zavisilo od svrhe usvojene sistematizacije, to je svaka sistematika isticala svoje kriterijume.Tako su veoma često hartije od vrednosti grupisane prema vrsti inkorporiranog prava,zatim prema načinu nastajanja prava,prema dospelosti ovih prava,prema načinu određivanja imaoca prava i sl.

2.POJAM MENICE

Menica je hartija od vrednosti izdata u propisanoj formi,kojom jedno lice izdaje nalog drugom licu da u određenom vremenu i na određenom mestu isplati,označenu sumu novca licu imenovanom u tom pismu (ili po njegovoj naredbi) obavezujući se i samo da je isplati,ako to ne učini lice kome je nalog upućen.

Navedeni momenti bliže objašnjavaju jednu vrstu menice,poznatu pod imenom trasirana (vučena) menica kod koje se obavezno javljaju tri lica:prvo lice koje daje nalog za plaćanje, ili trasant;drugo lice kome se upućuje naredba za plaćanje,ili trasat;treće imalac menice,ili remitent. Druga vrsta menice je sopstvena menica.Ona se razlikuje od trasirane menice po tome što se njen izdavalac (trasant) sam obavezuje da će u određeno vreme i na određenom mestu isplatiti označenu sumu novca licu imenovanom u menici (remitent), ili po njegovoj naredbi.Prema tome, sopstvena menica sadrži označenje dva lica:izdavaoca menice (trasat se ne pojavljuje) i imaoca menice ili korisnika (remitent).

Menično pravo je priznalo menično-pravna svojstva sopstvenoj menici,pa se,prirodno,na nju primenjuju odredbe o trasiranoj menici iz Zakona o menici koji je izvor prava za ovaj pravni institut.Jedina ograda bila bi u tome što se prilikom primene mnogobrojnih odredbi po trasiranoj menici mora prethodno proveriti da nije takva primena suprotna prirodi sopstvene menice.
Usvajajući stav o načelnoj jednakosti trasirane i sopstvene menice naš Zakon predviđa da se na sopstvenu menicu ne primenjuju odredbe o bitnim sastojcima trasirane menice,zatim o odgovornosti trasata, o prezentaciji na akcept trasirane menice, o protestu i regresu zbog delimičnog akcepta,o intervenciji zbog neakceptiranja i, najzad, o duplikatima trasirane menice o kojima će se kasnije detaljnije govoriti.
U pravnoj doktrini sporno je pitanje pravne prirode menice.O tome postoje brojne teorije među kojima treba izdvojiti tri: ugovornu,emisionu i kreacionu teoriju.
Ugovorna teorija je najstarija i danas ima najmanje pristalica.Po njoj, menica je isprava kojom se potvrđuje ugovor o razmeni novca koji je zaključen između izdavaoca i prvog imaoca menice. Shvatanje menice kao ugovora o razmeni izraslo je iz prvobitne uloge menice kada je menica služila kao sredstvo razmene novca.U novije vreme, ugovorna teorija je dobila novo
značenje.Prema njoj, menica je ugovor između dva lica: lica koje predaje i lica koje prima menicu. Trenutak predaje menice primaoca označava i trenutak nastanka menične obaveze.
Emisiona teorija ističe da je menica jednostrani pravni posao nastao ne samom činjenicom
Referentni URL