Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Obveznica
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, seminarski i diplomski radovi iz berzanskog poslovanja.

Финансијско тржиште омогућује неометану циркулацију финансијских средстава између различитих привредних грана и сектора. Финансијска тржишта, као основни елемент финансијског система, детерминисана су финансијским инструментима, као материјалом финансијских трансакција, и финансијским институцијама, као главним учесницима на финансијском тржишту.

Финансијски инструменти се деле, према рочној структури, на:
- краткорочне,
- средњорочне и
-дугорочне.
Према месту емитовања разликујемо:
- домаће и
- иностране хартије.

Према начиму формирања инструмената делимо их на:
- основне и
- изведене хартије од вредности(финансијски деривати).

Основне хартије од вредности су хартије које одражавају неке основне односе између емитената и инвеститора. Можемо их поделити на две веће подгрупе и то:

а) инструменти дуга тј. кредитни инструменти- су хартије од вредности које одражавају дужничко-поверилачке односе. У ову категорију хартија убрајамо:
- обвезнице,
- цертификате,
- ноте,
- записе,
- комерцијалне папире итд.

б) инструменти акцијског капитала – су хартије од вредности које одражавају власничке односе. Најзначајниоје хартије од вредности из ове групе су:
- обичне и
- преференцијалне акције.

Хартије од вредности у ужем смислу су инвестициони инструменти. Оне се продају и купују на специјализованом финансијском тржишту тј. тржишту капитала и представљају најзначајнију групу финансијских инструмената којима се тргује на финансијским тржиштима. У ширем смислу, хартијама од вредности припадају и инструменти кредита и плаћања, као што су чекови, менице, складишнице, коносмани и слично.

Свака хартија од вредности мора да поседује одређена својства односно мора да испуни три услова:
- да је у писаној форми
- да је у тој исправи садржано неко грађанско(најчешће имовинско) право
- да је постојање и остварење имовинског права повезано са постојањем хартија од вредности.

Хартије од вредности у савремено промету могу да играју разне улоге и да се појаве као средства плаћања кредита, обезбеђења потраживања, робног промета и слично. Свака хартија од вредности мора да садржи 5 елемената:
1. ознака хартије од вредности
2. назив и седиште издаваоца хартије од вредности
3. тачно утврђену обавезу издавача хартије од вредности
4. место, датум и серијсји број издавања хартије од вредности
5. потпис издаваоца хартије од вредности

ОБВЕЗНИЦА

Обвезнице представљају финансијске инструменте дуга путем чијег издавања емитент долази до финансијских средстава за своје потребе, а за шта купцу инвеститору тих обвезница плаћа камату, а по истеку валуте плаћа главницу. Обвезница се састоји од плашта и купона. За обвезнице се користе различити називи, као бондови, ноте.

Обвезница представља хартију од вредности којом се издавалац обавезује даће доносиоцу исплатити одређеног дана износ назначен у обвезници са каматом или другачије ако је то предвиђено.

Приликом издавања обвезнице, утврђују се битни елементи:
- износ,
- намена средстава која се прибаве,
- начин издавања обвезнице,
- рокови отплате,
- каматне стопе,
- начин обрачуна и исплате камате,
- учешће у добити и сл.

Обвезнице представљају веома значајан облик прикупљања слободних новчаних средстава у савременим привредним односима у циљу финансирања проширене репродукције. Пошто издавање обвезница захтева висок степен стручности и добро организовану технику емисије, банкарске организације најчешће издају обвезнице у туђе име и за туђ рачун.

Постоје три начина емисије обвезница:
- уписивање обвезница или супскрипција,
- стална продаја обвезница и
- слободна продаја обвезница.

Обвезнице могу да буду са фиксном и променљивом каматом. У пракси се сматра да су каматна плаћања сигурна ако су код индустријских предузећа три пута покривена профитом а код предузећа електропривреде два пута.

Према начину означавања власништва над њима, обвезнице се деле на:
- обвезнице на име – које на плашту имају наведено име купца. Такве обвезнице се преносе на новог власника индосирањем – писменим изјављивањем власника исте да своје право преноси на друго лице. Нови власник, приликом наплаћивања својих права по основу обвезнице, обавезно мора презентирати сам индосамент.
- обвезнице на доносиоца – које на плашту имају наведено да гласе на доносиоца. Оне се на неко друго лице преносе простом предајом. Њихова битна разлика у односу на претходну врсту обвезница је у томе што емитент неће издати власснику нову обвезницу у случају њеног губитка.

Обвезнице према трајању кредитног односа, деле се на:
- краткорочне – доспевају на наплату у року који је краћи од годину дана, и
- дугорочне – које доспевају на наплату у року који је дужи од годину дана.

Према субјекту који их издаје обвезнице се деле на:
- обвезнице које издаје јавни сектор
- обвезнице које издаје приватни сектор.

Са становишта осигурања потраживања, обвезнице се класификују на :
- неосигуране и
- осигуране обвезнице.

Према начину обрачуна камате, деле се на:
- обвезнице са фиксном каматом- код којих је камата у моменту куповине позната и фиксна,
- обвезнице са променљивом(варијабилном) каматом – код којих је каматна стопа обвезнице променљива и везује се за каматну стопу неке краткорочне хартије од вредности(а то је најчешће она која има најнижи кредитни ризик)
- обвезнице са индексираном каматом – код којих се фиксна камата, у моменту исплате коригује индексом раста цена на мало или неким другим уговореним индексом.

Према могућности откупа пре рока доспећа, деле се на:
- опозиве – које у себи садрже право емитента да их откупи пре рока доспећа, по унапред утврђеној цени која је, по правилу, већа од номиналне вредности обвезнице.
- неопозиве – које у себи не садрже право емитента да их откупи пре рока доспећа.

Према времену у коме се исплаћује главница, деле се на :
- једнократне обвезнице – код којих се главница(номинална вредност, вредност на коју гласе) исплаћује одједном – о року доспећа и
- ануитетне обвезнице – код којих се главница отплаћује периодично.

Према начину на који се оставарује право на камату, деле се на:
- обвезнице без купона – код којих се камата исплаћује одједном - о року доспећа и које као такве немају каматне купоне,
- обвезнице са купонима – код којих се камата исплаћује периодично и које као такве имају каматне купоне који се морају презентирати приликом њене наплате.

Обвезнице се према начину обезбеђивања отплате деле на:
- хипотекарне обвезнице – код којих емитент залаже своју имовину као гаранцију да ће обавезе по основу обвезница бити исплаћене њиховим имаоцима. Уколико емитент не буде способан да исте измири извршиће се продаја те имовине и тако омогућити наплата потраживања која власник има према издаваоцу обвезнице,
- гарантоване обвезнице – за чију исплату о року доспећа гарантује одређено правно лице као што је на пример комерцијална банка, што значи да власник обвезнице може своја потраживања из обвезнице да наплати од банке уколико емитент нема средстава за исплату својих обавеза по основу обвезница.
- негарантоване обвезнице – код којих власник своја потраживања по основу обвезнице коју поседује може да наплати једино од емитента.

Разликујемо још неке врсте обвезница:
- заменљиве (конвертибилне) обвезнице – које се могу заменити за одређени број обичних акција, према унапред утврђеном рациу,
- партиципативне обвезнице – које својим власницима дају право, не само на камату већ, и на учешће у расподели нето добити предузећа и
- обвезнице са пут клаузулом (put bonds) – које власнику дају право да их прода емитенту по унапред утврђеној цени.

Према томе ко се јавља као емитент обвезница, обвезнице се деле на:
- државне обвезнице – које емитује држава одн. овлашћени државни орган, ради обезбеђења средстава реалних извора ради усклађивања прилива и одлива буџета односно за покриће тренутних буџетских дефицита као и антиципативне буџетске потрошње,
- муниципалне обвезнице(обвезнице локалних органа власти) – које емитују градови, региони, школе, универзитети и сл. ради обезбеђења поребних средстава за финансирање буџетског дефицита локалних оргабна власти, за изградњу школе, болнице, уличног осветљења, спортских објеката...
- корпоративне обвезнице – које емитују предузећа било да су то јавна предузећа, транспортна, индустријска предузећа, банке или друге финансијске компаније.

КРАТКОРОЧНЕ ДРЖАВНЕ ОБВЕЗНИЦЕ

Краткорочна државна обвезница (Treasury bills) је облигациона хартија од вредности којом се емитент обавезује да ће у одређеном року имаоцу обвезнице вратити посуђени износ назначен на обвезници увећан за каматни приход. Издају се са роком доспећа од 1,3,6, и 12 месеци, и имају обележја дисконтних краткорочних финансијских инструмената.

Издавањем краткорочних обвезница држава решава проблем неравнотеже у приливу и одливу буџетских средстава, нарочито због сезонског карактера прикупљања појединих врста пореза. Н а тај начин смањује своје захтеве за кредитима код централне банке,
Referentni URL