Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Analiza osnovnih proizvodnih faktora
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, seminarski i diplomski radovi iz berzanskog poslovanja.

Čovek sa svim svojim sposobnostima, koje u odredjenom vremenu i uslovima dolaze do izražaja u obliku rada, predstavlja prvi i osnovni faktor svake ekonomske delatnosti. U procesu rada, njegovo delovanje se odvija u sklopu delovanja radnog kolektiva, kao nosioca čitave aktivnosti preduzeća (i to i izvršne i upravljačke).
S obzirom na činjenicu, da je analiza pomenutih aktivnosti ustvari analiza celokupnog poslovanja preduzeća, pod analizom kadrova se podrazumeva samo onaj deo te analize koji se odnosi na ispitivanje veličine i strukture radnog kolektiva, s jedne strane, kao i faktora koji uslovljavaju njegovo formiranje, kao radnog potencijala, s druge strane.

1. ANALIZA KADROVA

U analizi kadrova polazi se najpre od optimalne veličine i strukture kadrova kao normale. Optimum se može definisati kao takva veličina i struktura kadrova za koje se smatra da na osnovu uskladjenosti sa raspoloživim sredstvima i drugim uslovima privredjivanja na najbolji način obezbedjuju izvršavanje poslovnih zadataka.
Stalna težnja ka približavanju optimalnom sastavu radnog koletiva doprinosi ujedno i konstantnom poboljšanju kvaliteta sastava kadrova, što je i osnovni uslov za podizanje racionalnosti. Potreban radni kolektiv, iako predstavlja normalu i polaznu osnovu za analizu, nije konstantna veličina. Promena obima poslovanja, kao i uslova poslovanja uzrokovaće i promenu potrebnog radnog kolektiva.
Svako preduzeće ima na neki način izraženu sopstvenu potrebu za kadrovima, što ne znači da je ta potreba i normalna za analizu.
Radni kolektiv nije uslovljen samo sopstvenim potrebama, već i mogućnostima angažovanja kadrova, i to: broj stanovnika u konkretnom području, odgovarajuće škole za osposobljavanje potrebnih kadrova.
Radni kolektiv je vrlo dinamičan, tako da iako formiran, u fazi je permanentnog formiranja. Pojedine promene utiču na jačanje, dok druge deluju na slabljenje radnog kolektiva.
Suština analize sastoji se u tome što je potrebno ispitati da li mere koje se trenutno preduzimaju, kao i one koje se nameravaju preduzeti, znače jačanje radnog kolektiva, ili ne.
Ispitivanje radnog kolektiva kao celine predstavlja analizu obima kadrova, dok ispitivanje radnog kolektiva s aspekta sastavnih delova predstavlja analizu strukture kadrova. Analiza obima i strukture kadrova može se vršiti za kraći i za duži vremenski period.
Pomenute analize u kraćem vremenskom periodu odnose se na ispitivanje u toku poslovanja i ispitivanje po završetku poslovne godine, a oba pomenuta aspekta analize su medotološki i po analitičkim postupcima vrlo slična.
Analiza radnog kolektiva u kraćem vremenskom periodu vrši se na taj način što se, najpre, ukupan broj zaposlenih uporedi sa potrebnim brojem kadrova, pri čemu će se, po logici stvari, javiti znatne razlike u vidu viška ili manjka.
Druga etapa u analizi, nakon utvrdjenih odstupanja u veličini radnog kolektiva, predstavlja ispitivanje uzorka odstupanja, i to kako onih koji proističu iz mogućnosti angažovanja kadrova, tako i onih koji proističu iz odredjenih mera kardrovske politike.
Dinamika ukupnog broja kadrova i strukture, odnosno pojedinih delova radnog kolektiva predstavlja predmet analize radnog kolektiva za duži vremenski period. Tretirana analiza se vrši sledećim uporedjivanjem i to: veličine i strukture radnog kolektiva s potrebnim brojem kadrova, odnosno za zadatkom u vidu planova preduzeća u tim godinama, i, napokon, radnog kolektiva preduzeća s radnim kolektivima srodnih preduzeća, tj. grupacije u celini, takodje po godinama koje se analiziraju.
Tri su komponente analize radnog kolektiva u dužem vremenskom periodu, i to: analiza tendencije dinamike kadrova u proteklom periodu, analiza radnog kolektiva za svaku godinu posmatranog perioda i analiza razvoje kadrova.

Uvod .............................................................................................................. 2
1. Analiza kadrova ......................................................................................... 3
2. Analiza randmana osnovnih sredstava ...................................................... 8
3. Analiza veličine osnovnih sredstava ......................................................... 9
4. Analiza stepena istrošenosti osnovnih sredstava ..................................... 10
5. Analiza stepena korišćenja osnovnih sredstava ....................................... 12
6. Korespondencija randmana osnovnih sredstava
sa drugim indikatorima ............................................................................ 14
Zaključak ..................................................................................................... 15
Literatura ..................................................................................................... 16
Referentni URL