Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Poremećaji identiteta u adolescenciji
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, seminarski i diplomski radovi iz berzanskog poslovanja.

Poremećaji identiteta uzrokuju dugotrajne obrasce unutrašnjeg doživljavanja i ponašanja koji odstupaju od očekivanja društva u celini, koji su prožimajući, kruti i stabilni tokom vremena i koji vode nelagodnosti ili lošijem funkcionisanju.
Identitet se danas sagledava kao kompleksan obrazac duboko usađenih psiholoških karakteristika koje su najvećim delom nesvesne, teško promenljive i koje se automatski ispoljavaju u gotovo svakoj oblasti funkcionisanjaŤ. Lične karakteristike ili osobine se ispoljavaju na kontinuumu socijalnog funkcionisanja. Poremećaji identiteta odražavaju osobine ličnosti koje se neadekvatno koriste i koje postaju maladaptivne. Do određene mere ova klasifikacija je proizvoljna.
Neka odstupanja mogu biti sasvim blaga, uz veoma mali uticaj na život osobe, kod kuće ili na poslu; druga mogu prouzrokovati velike posledice kako u porodici, tako i u društvu. Specifične situacije ili događaji predstavljaju okidač za ponašanja karakteristična za poremećaje ličnosti. Uopšte uzev, osobe sa poremećajem ličnosti imaju poteškoće u slaganju sa drugim ljudima i mogu biti razdražljive, zahtevne, neprijateljski nastrojene, plašljive ili manipulativne.

Adolescencija

Adolescencija (lat. adolescere znači "postati zreo, sazreti"), počinje sa postizanjem polne zrelosti u razdoblju puberteta, dok se za gornju granicu uzima vreme postizanja emocionalne i socijalne zrelosti koji podrazumevaju iskustvo, spremnost i sposobnost da se preuzme uloga odraslog.
Prema psihoanalitičkoj teoriji adolescencije u genitalnom stadijumu psihoseksualnog razvoja koji se poklapa sa pubertetom, očigledna je povezanost fizioloških promena sa psihičkim procesima..Promene na fizičkom i fiziološkom planu utiču na emocionalno stanje, formiranje identiteta i socijalnih kontakta.
Prelaz iz detinjstva u adolescenciju praćen je značajnim promenama u socijalnom životu mlade osobe.Veze sa vršnjacima postaju brojnije i intenzivnije, kvalitet odnosa sa roditeljima se menja a zahtevi i očekivanja društvene sredine postavljaju zadatke adaptacije.
U periodu detinjstva odnos roditelj~dete zasniva se na principu autoriteta i poslušnosti. Roditelj pruža pomoć, brigu, zaštitu a dete uzvraća poslušnošću.U vezu sa roditeljima adolescent unosi svoja iskustva stečena kroz kontakte sa vršnjacima. Odnos sve više ima karakter jednakih ili skoro jednakih. Poslušnost više nije automatska i bespogovorna već više voljna uz spremnost poštovanja statusa roditelja ali i transformaciju odnosa i odredjenje uslova u kojima će se dalje sam razvijati. Roditelji koji su više spremni da se adaptiraju na ove promene u odnosima i načinu komunikacije imaće manje konfliktnih situacija i čitav tok adolescencije biće mirniji.
Dok je u periodu detinjstva roditelj autoritet, figura, koja ima snagu i moć da uradi i postigne mnogo, posebno ono što je detetu nedostižno, ulaskom u adolescenciju dete roditelja vidi kao ličnost, osobu sa svim dobrim i lošim osobinama koje više ili manje ceni, sa neujednačenim sposobnostima u različitim oblastima, osobu koja nešto i ne zna i ne može. Majke brže i u većem stepenu postaju "ličnosti" za svoju
Referentni URL