Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Odgovornost i ovlašćenja u sistemu menadžmenta kvalitetom - upravljanje kvalitetom
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Odgovornost i ovlašćenja u sistemu menadžmenta kvalitetom


Odgovornost i ovlašćenja predstavljaju veoma bitnu funkciju u svakom sistemu. Jasno definisane odgovornosti i ovlašćenja pojedinih funkcija za obavljanje procesa iz sistema menadžmenta kvalitetom za koje su odgovorne predstavljaju efikasan i efektivan sistem menadžmenta kvalitetom. Uz to slijedi i definisanje odgovornosti i ovlašćenja zaposlenih u organizaciji i upoznati ih sa njima, da bi se prema njima i ponašali.

Šta se podrazumijeva pod pojmom odgovornost i ovlašćenja?

Pod odgovornošću se podrazumijeva obaveza da se ostvare povjereni zadaci i/ili ciljevi organizacije koju su jasno naznačeni, dok se pod ovlašćenjem podrazumijeva pravo odlučivanja o drugima prilikom sprovođenja zadataka i/ili ciljeva organizacije.
Interni dokument kojim su definisane odgovornosti i ovlašćenja pojedinih funkcija i zaposlenih u poslovnom sistemu jeste ″Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova″. Njima se uređuje:

1. unutrašnja organizacija poslovnog sistema i
2. sistematizacija poslova i
3. druga pitanja vezana za organizaciju i sistematizaciju poslova.

Unutrašnja organizacija poslovnog sistema i sistematizacija poslova
vrši se u skladu sa njrgovom djelatnošću, sa ciljem postizanja njegove ...

Sadržaj:

1. Uvodne napomene .........................….………………………………… .. 2
2. Odgovornost i ovlašćenja u
sistemu menadžmenta kvalitetom ....................…….……………………… 3
3. Literatura ………………………………………………………………..11
Referentni URL