Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Tematizacija obrade nastavnih sadržaja-tema Aska i vuk
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Koncepcija slobodnije forme učenja u nastavi podrazumeva:orjentaciono saznajni,doživljajni i psihomotorn aspekt(obrazovna strana);biološke,socijalne i samoaktuelizirajuće sadržaje i aktivnosti.
To konkretno znači da nema univerzalne strukture nastavnig procesa,jer na tu strukturu utiču:
- Društvena sredina i društveni-ekonomski odnosi u njoj
- Sistem vrednosti koji se neguje u porodici,narodnoj tradiciji u mestu življenja,pa i u širem okruženju
- Socijalne,materijalne i kulturne prilike u kojima se obrazovanje odvija konkretnom tipu škola.
Svaka struktura vaspitno-obrazovnog procesa je neodvojniva od okvirnog i operativnog kurikuluma koga čine:
1. Vaspitno – obrazovni zadaci,
2. Sadržaji i aktivnosti,
3. Metode i
4. Ishodi vaspitnog-obrazivnog rada.

Etapa DOGOVORA ima nekoliko podfaza i one su:
1. Ispitivanje vaspitno-obrazovnih potrba učenika;
2. Programiranje(projektovanje);
3. Planiranje(struktura rada na temi);
4. Pripremanje učenika za neposredni rad.
Tok prve etape ima sledeći didaktički okvir:pripremne predradnje,obrazovni i vaspitni aspekt. Pripremne predradnje odnose se na orjentacioni zadatak ,kojim trba „oduševiti dete“,zabeležiti učenečka interesovanja za temu.
Programiranje i planiranje su etape u kojima se daje početna skica projekta na izabranu temu,određuje nastavno vreme za realizaciju i odlučuje da li će se raditi u okviru tzv. Integrisanog dana ili integrisane sedmice ...
Referentni URL