Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Evidencija nabavke i utrosaka sitnog inventara i ambalaze
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, seminarski i diplomski radovi iz menadzmenta proizvodnje.

Sitan inventar je sredstvo za rad koje ima odredjeni vek trajanja. U sitan inventar ubrajaju se alat i inventar, ciji je vek trajanja kraci od jedne godine, bez obzira na njihovu vrednost, i ciji je vek trajanja duzi od jedne godine, ali im je pojedinacna nabavna cena manja od iznosa utvrdjenog posebnim propisima. Upravo zbog ovih karakteristika, obracun utroska sitnog inventara moze biti razlicit :
1) Ako se amortizuje, tj. kalkulativno otpisuje, onda se tretira kao osnovno sredstvo i
2) Ako se jednokratno otpisuje u toku obracunskog perioda, tretira se kao obrtno sredstvo i evidentira na Zalihama u klasi 1, u okviru grupe 10 - Materijal. Zalihe sitnog inventara se vode po nabavnim cenama.

To znaci da ce evidencija o nabavci sitnog inventara, koji se jednokratno otpisuje, biti identicna evidenciji nabavke materijala, s tim sto je preporucljivo da se koristi analiticki konto 103 - Alat i inventar. Evidencija utroska ovog inventara u finansijskom knjigovodstvu identicna je evidenciji utroska rezijskog materijala, s tim sto je moguca i preporucljiva analiticka evidencija, na primer, na kontu 5115 - Troskovi alata i inventara.

2. Vrste sitnog inventara

Stanje, nabavka i utrosak sitnog inventara koji se u celini otpisuje kada se daje u upotrebu, knjizi se na racunu 103 - Alat i inventar. Na ovom racunu knjize se alat i inventar koji imaju kratak rok koriscenja, malu vrednost po jedinici ili veliki broj, pa preduzece moze da odluci da otpis vrsi u celini prilikom stavljanja u upotrebu.
Alat i inventar koji se u pogledu nacina trosenja izjednacavaju sa materijalom koji se jednokratno trosi i ulazi u supstancu novog proizvoda, s tom razlikom sto se alat i inventar ne trose jednokratno, vec se koriste u vise procesa u toku obracunskog perioda, pa i duze.
Pravno lice moze da odluci da se alat i inventar ne otpisuju kalkulativno, nego jednokratno. U sitan inventar spadaju: cetke za ciscenje, metle, spricevi, igle, burgije, brusne ploce, brusne gume, fiber-diskovi, brusno kamenje i slicni proizvodi. Ovi i drugi materijali koji se trose u procesu proizvodnje u preduzecima iz oblasti industrije, rudarstva, gradjevinarstva, gradjevinskog i proizvodnog zanatstva i saobracaja, smatraju se materijalom za reprodukciju. Ako navedeni alat i inventar koji se u pogledu trosenja izjednacava sa materijalom, a ne obavlja se proizvodna delatnost ili se ti materijali ne koriste u procesu proizvodnje vec se koriste za ciscenje, kao i radna odela, obuca i drugi proizvodi koji se nabavljaju i daju radnicima na koriscenje na rok do godine dana, odnosno za koje se ne vrsi kalkulativni otpis. Ovi se proizvodi ne smatraju inventarom jer ne ulaze u supstancu novog proizvoda.

Evidencija stanja, nabavke i trosenja alata i inventara po vrsti, kolicini i vrednosti vodi se isto kao i za materijal. Ako preduzece odluci da alat i inventar koji se otpisuju u celini u toku obracunskog perioda vodi u evidenciji sve do potpunog iskoriscenja, odnosno vodi evidenciju o alatu ciji je vek trajanja duzi od jedne godine, moze u okviru racuna 103 da otvori dva analiticka racuna, i to:
- za alat i inventar koji se u celini otpisuju prilikom davanja u upotrebu;
- za ispravku vrednosti alata i inventara koji se u celini otpisuju davanjem u upotrebu.

Alat i inventar ciji je procenjeni vek koriscenja kraci od jedne godine, odnosno kraci od obracunskog perioda ne mogu se smatrati sredstvima, vec prilikom njihovog stavljanja u upotrebu predstavljaju rashod tog perioda. Prema tome alat i inventar koji se koriste krace od jedne godine iskazuju se kao zalihe i priznaju se kao rashod kad se trose, odnosno izdaju u koriscenje.

1. Pojam sitnog inventara 2
2. Vrste sitnog inventara 3
3. Evidencija i nabavka sitnog inventara sa pratecom dokumentacijom i primer za knjizenje nabavke po stvarnoj ceni 4
4. Pojam i vrste ambalaze 5
5. Funkcija ambalaze 6
6. Evidencija ambalaze - NABAVKA I UTROSAK AMBALAZE 6
7. EVIDENCIJA NABAVKE MATERIJALA/ROBE 10
8. ID naloga za prijem 15
9. ZAKLJUČAK 16
10. LITERATURA 17
Referentni URL