Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Helenistička kultura 2
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Helenizam je sve do sredine XIX veka nije privlačio pažnju istoričara, tako da ova tematika uopšte nije bila obrađivana. Nakon velikih kulturnih dostignuća antinske robovlasničke demokratije u V veku, koja je pored vanrednih umetničkih ostvarenja kojima se i danas divimo dala i genijalne filozofe, istaknute državnike, nenadmašive majstore umetničke reči, sva dalja istorija Grčke izgledala je bleda, nedovoljno sadržajna i bez posebne vrednosti. Istoričari su više voleli da od čarobne klasične Grčke pre¬laze na republikanski Rim u čijim predanjima su nalazili poučne pri¬mere građanskog heroizma i vojne veštine, a samo uzgred su bacali poglede na istoriju helenizma.

Jedino je Aleksandar Makedonski, veliki osvajač koji je uzbudio maštu ne samo savremenika već i kasnijih poko¬ljenja, dobio odgovarajuće mesto u istoriji antike. Ali izučavanje isto¬rije Aleksandra Makedonskog bilo je ograničeno na konstatovanje činje¬nice da se posle njegove smrti raspalo grandiozno delo koje je on stvorio.
Osim toga pomanjkanje izvora i teškoće pri njihovom tumačenju i usklađivanju, a takođe vanredna složenost političke istorije helenizma, plašili su istraživače koji su držali da je vrlo nezahvalan zadatak rasplitanje klupka izvora sa ciljem da se objasni neinteresantan istorijski period, period propadanja i iščezavanja stvaralačke snage grčkog naroda. Nibur je čak izrekao kletvu: »Nek se otvori zemlja i proguta sve Make¬donce«.
Pre sto godina Drojzen je prvi uveo u nauku termine »helenizam«, »helenistički«. Od tada počinje sve ozbiljnije i dublje izučavanje ove epohe. Tome doprinosi i stalni porast izvorne građe koju otkrivaju arhe¬ološka istraživanja.

S A D R Ž A J

UVOD 3
1 Helenizam – Obeležja grčke kulture 5
2 Helenistička kultura 11
3.Vajarstvo 17
ZAKLJUČAK 26
LITERATURA 28
Referentni URL