Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Stereofonski prenos radio signala
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Tokom razvoja audiotehnike bilo je raznih pokušaja da se ostvari prenos prostornih informacija kroz audio sistem. Postoji zabeleška da je prvi takav sistem demonstriran još davne 1881. godine na Međunarodnoj izložbi o elektricitetu u Parizu. Dvokanalni prenos je vršen iz Pariske opere, pomoću telefonskih linija, do slušalaca koji su se nalazili udaljeni oko 3 kilometra. Korišćeni su dva prostorno razdvojena mikrofona na prednjoj ivici bine i dve telefonske slušalice za binauranu reprodukciju. Interesantno je da su se novija razmišljanja u tom domenu javljila mnogo kasnije, i išla su u pravcu nastojanja da se velikim brojem, bolje rečeno mrežom mikrofona raspoređenih u vertikanoj ravni ispred izvora zvuka registruje talasni front koji nailazi, i pomoću istog broja zvučnika, takođe postavljenih u vertikalnoj ravni taj talasni front rekontruiše na mestu slušanja. Ovakav pristup je od samog početka podrazumevao sva već pomenuta ograničenja koja su svojstvena primeni audio sistema koji treba da zameni neposredno prisustvo slušaoca u ulaznom akustičkom okruženju, ali osnovno ograničenje je u prvom redu bio veliki broj nezavisnih signala koje treba preneti od mesta snimanja do mesta reprodukcije. U to vreme razmatrana je samo mogućnost prenosa signala provodnicima, i to najčešče do neke susedne prostorije. Najviše ideja o prenosu prostornih dimenzija zvučne slike javljalo se u oblasti filmskog zvuka, što je lako razumljivo jer zvučna slika na filmu treba da po prostornom sadržaju prati vizuelnu sliku na velikom platnu...

Princip stereofonskog prenosa


Potreba da se prevaziđu ograničenja i problemi koje pri reprodukciji nosi primena slušalica, ali i zbog realnih potreba da reprodukovani zvuk bude istovremeno dostupan većem broju osoba, vodila je razvoj audio sistema u pravcu stvaranja koncepta koji koristi zvučnike umesto slušalica. Sistemi reprodukcije prostornih informacija pomoću dva ili više prostorno razdvojenih zvučnika nazivaju se stereo sistemi.

Pojam "stereo reprodukcija" u običnom životu izgleda sasvim jasan, ali je činjnica da u široj stručnoj literaturi postoji izvesna konfuzija oko tog pojma. U nekim izvorima pod pojmom stereo reprodukcije podrazumeva se svaki sistem koji nudi i prostorne informacije, pa čak i binauralni sistem. Tako se, po negde, može naći izraz "binauralni stereo". U drugim izvorima pravi se podela na binauralne i stereo sisteme, pri čemu je stereo sve ono što za reprodukciju koristi prostorno razdvojene zvučnike. Najzad, u nekim izvorima se pravi razlika između stereo kanala koji daju informaciju o poziciji zvučnih izvora (prvi nivo prostornih informacija sa početka ove teme) i kanala koji daju samo globalnu informaciju o prostoru, odnosno akustičkom ambijentu, i koji se, radi razlike, nazivaju surround.

U ovom prikazu audio sistema usvojena je definicija primenjena u standardima Međunarodne telekomunikacione unije (ITU), gde se uvodi razlika između stereo i binauralnog sistema, i gde je definiše da surround kanali nisu integralni deo stereo sistema, već njegov dodatak. U takvom pristupu stereo sistem reprodukcije zvuka predstavlja skup diskretnih audio kanala reprodukovanih preko prostorno razdvojenih zvučnika koji omogućavaju precizno pozicioniranje zvučnih izvora u okviru zvučne slike. Sve ono što ne zadovoljava navedene uslove nije stereo sistem ili se ne može smatrati njegovim delom, kao u slučaju surround kanala...

SADRŽAJ

1 UVOD 3
2 GLAVNI DEO 4
2.1 Princip stereofonskog prenosa 4
2.1.1 Dvokanalni stereo format reprodukcije zvuka 4
2.1.2 Principi i mogućnosti dvokanalne stereofonije 5
2.1.3 Metode za formiranje dvokanalnih stereo slika 6
2.1.3.1 Panorama regulator 7
2.1.3.2 Koincidentni mikrofonski par 8
2.1.3.3 Rastavljeni mikrofonski par 12
2.1.4 Sistem za stereofonski signal 14
2.2 Koder stereofonskog predajnika 15
2.3 Radio stereo prijemnik 15
3 ZAKLJUČAK 16
4 LITERATURA 16
Referentni URL