Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Analiza tržišta nafte i naftni derivati u Srbiji
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Nafta

Sirova nafta je smeša različitih ugljovodonika, pretežno parafinskih, iz homologog niza alkana, odnosno viših članova tog niza, zatim naftenskih ugljovodonika - cikloalkana, aromatičnih ugljovodonika i drugih organskih jedinjenja. Olefinskih ugljovodonika praktično i nema u sirovoj nafti, ali su zato prisutni u produktima njene prerade. Prema ovim grupama koje sadrže, nafte se dele na parafinske, naftenske i mešane.
U hemijskom sastavu po procentu mase dominira ugljenik, zatim vodonik, i kiseonik, sumpor i azot kojih ima relativno malo. U zavisnosti od sastava i ulova nastanka, to je mrko-žuta/zelena do crna viskozna tečnost gustine manje od vode (820-920kg/m²). Redovni pratilac nafte u njenim nalazištima je zemni gas.
Nafta nastaje od belančevina, ugljenih hidrata i masti kao ostataka niskorazvijenih biljnih i životinjskih planktona i bakterija koje su živele u vodi i u moru. Ti organski ostaci se mogu posebnim geohemijskim procesima pretvoriti u naftu i zemni gas. Ti procesi se odvijaju tokom dugog vremenskog perioda, čak i po geološkim standardima, sa povišenom temperaturom i pritiskom (koji su posledica naslaga sedimenata) kao osnovnim inicijatorima.
Kao gorivo, nafta se ubraja u prirodna tečna goriva.

Dizel gorivo

Dizel gorivo je jedan od glavnih produkata prerade nafte. Ono se destiluje između 170 i 360°C, a služi za pogon dizel motora. Postoje: vrlo lako dizel gorivo (za brzohodne mašine i niske temperature okoline), lako dizel gorivo (za brzohodne mašine kad temperature nisu niske), i srednje i teško dizel gorivo (za stabilne dizel motore i dizel motore na brodovima).

Kvalitet goriva određuje cetanski broj (kvalitet zapaljenja). On ne sme biti prevelik jer uzrokuje nepotpuno sagorevanje i pojavu dima u gasovima sagorevanja. Njegov minimum je između 25 i 45 u zavisnosti od vrste dizel goriva....

Sadrzaj:


1 UVOD 3
2 Nafta 3
2.1 Dizel gorivo 3
2.1.1 Kalorijska vrednost 4
3 Analiza tržišta nafte u svetu 4
4 Ko utiče na cenu nafte 5
5 Cena nafte u Srbiji 6
5.1 Rast cena naftnih derivata cini gotovo trecinu inflacije 6
5.2 Proizvođači 7
6 Zaključak 8

Referentni URL