Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Električni strujni krugovi za radio navigacione uređaje - ij
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Uvod

Radio navigacija je metod određivanja pozicije merenjem vremena potrebnog za putovanje elektromagnetnog talasa od predajnika do prijemnika. Radio navigacioni sistemi se mogu podeliti u dve osnovne grupe: aktivne navigacione sisteme i pasivne navigacione sisteme. [1]

Na slici 1. je primer aktivnog navigacionog sistema. Avion emituje seriju impulsa frekfencije f1 u precizno određenim trenucima. Fiksna stanica na poznatoj lokaciji prima signal od aviona i reemituje ga sa drugom frekvencijom f2. Poredeći emitovani i primljeni impuls može se odrediti vreme putovanja elektromagnetnog talasa. Rastojanje između aviona i stanice je
gde je tR vreme putovanja do stanice i nazad, a c je brzina svetlosti.

Sadržaj

Sažetak 2
1. Uvod 4
2. Vrste radio navigacionih uređaja 5
3. Električna kola 7
3.1. Primarni dovod struje 7
3.2. Sekundarni dovod struje 8
3.3. Uzemljenje 8
3.4. Gromobrani 8
3.5. Napojni vodovi do antena 8
4. Kontrolna kola za radio navigacione uređaje 9
5. Pouzdanost i ispravnost radio navigacionih uređaja 9
6. Monitoring radio navigacionih uređaja 10
7. Testiranje električnih kola 11
8. Evolucija i budućnost radio navigacionih sistema 11
9. Zaključak 14
Korišćene skraćenice 15
Literatura 15
Referentni URL