Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Alkoholizam kao problem porodice i drustva
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz biologije, sociologije, psihologije ,filozofije , ekologije, fizike, geografije, Istorije i hemije.


Alkohol, a sa njim i alkoholizam pratioci su čovijeka od njegovih najranijih vremena. Riječ „alkohol“ je arapskog porijekal „al-kohl“ znači vrlo fin. Gotovo kod svih naroda i plemena u svijetu, alkoholna pića su upotrebljavana kao opojna sredstva za uživanje. Isto tako značajno mjesto zauzima i u narodnoj empiričkoj medicini.
Još u starom vijeku postojalo je mišljenje da je alkoholizam bolest. Tek drugom polovinom XIV vijeka dolazi do značajnijeg interesovanja za proučavanje alkoholizma i njegovog tumačenja kao bolesti. Paralelno ovom shvatanju postoji tumačenje po kome alkoholizam nije bolest, već pojava uglavnom uslovljena sociokulturnim faktorima.
Paralelno sa razvojem civilizacije raste i zloupotreba alkohola. Sve češće dolazi do prekomjernog konzumiranja i uživanja u alkoholu koko kod starijih tako i sve više kod mladih članova društva.
Veliki broj eksperata koji se bave problemom alkoholizma prihvataju činjenicu da je alkoholizam bolest i posmatraju je kao medicinsko-psiho-socijalni problem. Najprihvatljivija definicija alkoholizma glasi: alkoholizam je bolest koja zbog prekomjerne, dugotrajne upotrebe alkoholnih pića dovodi do oštećenja svih organa i poremećaja svih čovijekovih funkcija, psihičkih poremećaja i oštećenja moralnog ponašanja. Prekomjerna upotreba alkoholnih pića šteti individui i društvu....

S A D R Ž A J

Uvod 2
1. Alkoholizam kao problem u porodici 3
2. Alkoholizam kao problem u društvu 5
3. Mladi i alkohol 8
4.Oštećenja koja izaziva alkoholo 8
Zaključak 10
Literatura 11

Referentni URL