Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Racunovodstveni aspekti evidentiranja kreditnih transakcija u bankama
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni ,Masters i Diplomski radovi iz Ekonomije, Racunovodstvo, Finansija, Ekonomike ,Elektronsko poslovanje i Osiguranja.


Teorijska analiza bankarstva se pretežno odnosi na istraživanje uloge, značaja i ponašanja banke kao važne institucije financijskog i šireg ekonomskog sustav zemlje. Na bazi teorijskih rasprave formuliraju se dometi i okviri djelovanja banaka u različitim društveno-ekonomskim sustavima i različitim stupnjevima razvoja određenog ekonomskog sustava. Različitim društveno-ekonomskim sustavima odgovaraju specifični koncepti banaka, koji bi trebali osigurati optimalna rješenja, metode i mehanizme financiranja gospodarskog razvoja.

Pojmovno, "bankarstvo" u svojoj osnovi obuhvata izučavanje bankarskog sustava i bankarske prakse, kao i izučavanje općih pitanja kreditnog sustava i kreditne prakse.

Nauka o bankarstvu je deo ukupne ekonomske znanosti. Ona, kao jednu posebnu grupu primenjenih ekonomskih nauka, obuhvata:

1) izučavanje funkcije i uloge bankarskog sustava i načina organiziranja bankarstva u jednoj nacionalnoj ekonomiji;

2) kreditno, depozitni i ostalo bankarsko poslovanje, sa stajališta načela, strukture i sadržaja tih poslova;

3) odraz teorije i prakse monetarno-kreditne i devizne politike na kreditno-bankarski sustav, sa stajališta utjecaja na ekonomsku politiku zemlje i međunarodne ekonomske i financijske odnose.

Kao znanstvena disciplina bankarstvo treba u prvom redu ispitati opća ekonomska nuspojave koja proizlaze iz funkcije banaka u kreditnom i bankarskom sustavu jedne zemlje. Nauka o bankarstvu istovremeno je posebna disciplina nauke o finansijama i organski je povezana s ostalim finansijskim disciplinama...

SADRŽAJ

UVOD 3
1 BANKARSKO POSLOVANJE 4
2 POJAM BANKE 5
3 VRSTE BANKA 6
3.1 Centralna banka 6
3.2 Depozitne ili komercijalne banke 7
3.3 Investicione banke 7
3.4 Granske ili specijalizovane banke 8
3.5 Razvojne banke 8
3.6 Univerzalne banke 8
3.7 Poslovne banke 9
II POGLAVLJE 10
4 KONTNI PLAN ZA BANKE 10
5 PRIMERI KNJIŽENJA POSLOVNIH DOGADJAJA U BANKAMA 15
5.1 Razred 3 - Devizna sredstva 15
5.1.1 Skupina 30 - Strana gotovina i ostali novčani instrumenti koji glase 15
na stranu valutu 15
Referentni URL