Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Racunovodstvena analiza ukupnih sredstava i kontrola rada turistickih agencija
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni ,Masters i Diplomski radovi iz Ekonomije, Racunovodstvo, Finansija, Ekonomike ,Elektronsko poslovanje i Osiguranja.


Pojam i predmet analize poslovanja


Analiza poslovanja predstavlja nastavak procesa planiranja kojom se utvrđuje stepen uspešnosti u ostvarivanju planskih zadataka, kao i faktori koji su uslovili veličinu rezultata i ulaganja, tj. ispitivanje celokupnog poslovanja preduzeća kroz planiranje, organizovanje i kontrolu.
Predmet analize poslovanja je privredna delatnost sa stanovišta osnovnih poslovnih procesa, odnosno svaki privredno-pravni subjekt i to sa stanovišta poslovnih i radnih procesa i finansija. Predmet ekonomske analize u užem smislu predstavlja bilans preduzeća i to bilans stanja, bilans uspeha i bilans tokova novca.

Uloge i zadaci analize poslovanja

Osnovne uloge analize poslovanja:
• Informativna uloga - koja se ispoljava u aktivnostima na pripremi i kritičkoj obradi pokazatelja o stepenu ostvarivanja planskih zadataka, sa svrhom ocene opravdanosti preduzetih mera i utvrđivanja planskih ciljeva za naredni period;
• Kontrolna uloga - koja proističe iz činjenice da se postupkom analize stiče uvid u odgovornost i stepen doprinosa pojedinih segmenata organizacione strukture ostvarenom uspehu preduzeća;
Osnovni zadaci analize poslovanja:
• Praćenje ostvarenja planiranih zadataka se ostvaruje kroz periodične izveštaje u kojima se sagledava odnos ostvarenih i planiranih veličina, ulaganja i rezultata. Na osnovu toga se procenjuje realnost potrebe za rebalansom plana čije je ostvarenje u toku i pripremaju odluke za naredni planski period.
• Kontrola ostvarenja planova predstavlja proveru ponašanja nosioca izvršenja u sprovođenju planskih odluka i raspolaganju resursima u cilju utvrđivanja odgovornosti.
• Ocena ostvarenja planskih ciljeva se sprovodi komparativnom analizom planiranih i ostvarenih rezultata i ulaganja, kako bi se uočila odstupanja i razlozi tih odstupanja i kako bi se formulisali predlozi mera za njihovo otklanjanje, što bi poslovni uspeh povećalo do nivoa objektivno uslovljenog.

Ciljevi analize poslovanja

Osnovni cilj analize poslovanja je pripremanje podloge, u vidu informacione osnove, za donošenje odluka u vezi planiranja, organizovanja i kontrole poslovne aktivnosti – Stvaranje informacija za proces menadžmenta....
Referentni URL