Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Planiranje revizije i analiticke procedure
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni ,Masters i Diplomski radovi iz Ekonomije, Racunovodstvo, Finansija, Ekonomike ,Elektronsko poslovanje i Osiguranja.


Proces revizije se sastoji od niz zadataka koji počinje zahtevom klijenta za revizijom finansijskih izveštaja, a završava se izražavanjem mišljenja revizora u formi izveštaja. Finansijska revizija je sistemski proces koje je moguće efikasnije obaviti, ako revizor koristi plan obavljanja zadatka baziran na standardnom modelu procesa revizije. Standardni model procesa se satoji iz 4 faze:
1. faza – Prihvatanje klijenta
2. faza – Planiranje revizije
3. faza – Testiranje i provođenje dokaznih postupaka
4. faza - Procena i izveštavanje
Prva faza se odnosi na prihvatanje novog klijenta ili nastavku saradnju sa postojećim klijentom. Revizor mora da bude pažljiv kada odlučuje o tome koji su klijenti prihvatljivi. Neke revizorske firme odbijaju klijente iz visokorizičnih delatnosti kao što su banke i osiguravajuća društva u sektoru zdravstvenog i invalidskog osiguranja. Nakon što revizor donese zaključak da je klijent prihvatljiv šalje pismo o angažovanju, čime se posao oko angažovanja završava.
U fazi planiranja revizor prikuplja detaljnije informacije o poslovanju kompanije. Revizor procenjuje potencijalni doprinos internih kontrola reviziji i izvodi preliminarne analitičke postupke. Na temelju tih aktivnosti i preliminarnih promena, procenjuje se rizik i utvrđuje značajnost, zatim se pravi program revizije. Cilj ove faze se odnosi na planiranje revizije, jer ni jedan posao se ne može završiti na vreme ako se adekvatno ne isplanira.
U fazi testiranja i provođenja dokaznih postupaka revizor izvodi testove i analize: testove kontrole, dokazne testove transakcija, analitičke postupke i testove detalja salda. Pribavlja pravna akta i pismo uprave sa izjavom o tačnosti, pouzdanosti i usklađenosti finansijskih izveštaja. Cilj ove faze je da se pronađu dokazi koji potvrđuju istinitost i pouzdanost finansijskih izveštaja...

S A D R Ž A J


1. UVOD 2
1.1. PLANIRANJE – FAZA II 3
1.2. ISTRAŽITI PODATKE VEZANE ZA ZAKONODAVSTVO 4
1.3. ANALITIČKI POSTUPCI 5
1.4. STICANJE SAZNANJA O RAČUNOVODSTVENIM SISTEMIMA I SISTEMIMA INTERNE KONTROLE 5
1.5. PLANIRANJE ZNAČAJNOSTI 6
2. REVIZIJSKI RIZIK 7
3. Analitičke procedure 8
4. ZAKLJUČAK 11
5. LITERATURA 12
Referentni URL