Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Klijent server arhitektura u poslovnim informacionim sistemima
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, seminarski i diplomski radovi iz informatike.

Informacioni tokovi, kao informacione delatnosti prikupljanja, prenosa i dostavljanja podataka, odvijaju se putem odgovarajućeg komunikacionog sistema. Razvoj informacione i telekomunikacione tehnologije doveo je postepeno i do sve složenijih struktura telekomunikacionih, odnosno računarskih mreža, koji postaju preduslov efikasnog odvijanja informacionih tokova.

Evidentiranje, obrada i memorisanje podataka, kao informacioni procesi se mogu organizovati na različite načine, a što zavisi od niza okolnosti, kao što su: dislociranost poslovnog sistema, udaljenost korisnika od mesta obrade, informacione potrebe korisnika i sl.

Jedan od najraširenijih oblika decentralizovane obrade podataka je klijent-server arhitektura . U oblasti informacionih tehnologija server je računarski sistem koji pruža usluge drugim računarskim sistemima-klijentima

1 STRUKTURA INFORMACIONOG SISTEMA

Unapređivati informacioni sistem, znači razviti odgovarajuću strukturu njegovih činilaca, tako da se obezbedi njihova medusobna usklađenost i da informacioni sistem u celini bude u stanju da na efikasan i efektivan način izvršava postavljene zadatke. Informacioni sistem je dinamički sistem, koji svojim funkcionisanjem vrši transformaciju ulaznih podataka u izlazne informacije.Strukture činilaca koje obezbeđuju transformaciju ulaza u izlaze su sledeće:

Struktura baze informacionih resursa koju u savremenim uslovima čine: interna baza podataka opšte i personalne namjene i relevantne eksterne baze podataka, interna i eksterne baze fondova dokumenata i objekata, baze modela za upravljačko informisanje i odlučivanje i baze ekspertskog znanja. Internu bazu podataka opšte namene uglavnom cine funkcionalno organizovane posebne baze podataka i zajednički deo baze podataka sa osnovnim registrima i katalozima. Karakteristika savremenog organizovanja ove baze podataka je izgradnja relacionih struktura i prostorna distribucija delova baza podataka na lokalitete korisnika koji su udaljeni. Software struktura, koju formiraju sistemski software, aplikativni software, ali i druge grupe software proizvoda kao što su komunikacioni software, software alati i software za upravljanje bazama podataka. Software u celini, treba urediti u strukturu koja mora zadovoljiti topološke i funkcionalne aspekte organizacije. Topološki u tom smislu da software mora dosledno podržavati distribuciju podataka i obrade, a funkcionalni da obuhvata sve funkcije, odnosno poslovne procese i zadatke informacionog sistema.[1]

Struktura tehničke podrške: koju sačinjavaju računarska oprema, komunikacioni sistem za realizaciju računarskih mreža i drugih oblika komunikacija, raznovrsna specijalizovana oprema za obuhvat podataka, te prateća oprema i uređaji u procesima obrade i prenosa podataka. Činjenica da je komunikacioni sistem sastavni deo savremene tehničke osnove informacionog sistema, ukazuje da struktura tehničke podrške mora zadovoljiti topološke, funkcionalne i kapacitetne zahteve.

Struktura kadrovske osnove: čine je kadrovi koji isključivo rade na poslovima razvoja, uvođenja i održavanja u funkciji informacionog sistema i drugih primena informacionih tehnologija. I ova struktura mora zadovoljiti topološke, funkcionalne i kapacitetne zahteve. Kada se govori o kadrovima, onda se u istom sklopu razmatra i organizaciona podrška informacionog sistema koju čine organizacioni delovi preduzeća, konstituisani u skladu sa potrebama organizacije na izvršenju funkcija informacionog sistema.

2 KLIJENT - SERVER SISTEMI

Klijent-server arhitektura i klijent-server model obrade podataka se javlja početkom devedesetih godina XX veka, afirmaciju doživljava već polovinom iste decenije, a razvijen je kao rezultat nastojanja da se što bolje iskoristi resurs personalnih računara, kroz njihovu integraciju u jedinstven sistem za obradu podataka.

Klijent-server model obrade podataka je model distribuirane obrade podataka, gde se funkcije jednog korisničkog programa raspodeljuju na najmanje dva procesa koji međusobno komuniciraju. Ta dva procesa obrade podataka su: klijentski i serverski. Logika komunikacije klijentskog I serverskog procesa je sledeća: klijentski proces šalje poruku serverskom procesu, tražeći određenu uslugu, a serverski proces izvršava traženi zadatak i šalje poruku klijentskom procesu o rezultatu (uspehu ili neuspehu) izvršenog zadatka.

UVOD 3
1 STRUKTURA INFORMACIONOG SISTEMA 4
2 KLIJENT - SERVER SISTEMI 4
2.1 Jednoslojni klijent - server sistemi 5
2.2 Dvoslojni klijent - server sistemi 6
2.3 Troslojni klijent - server sistemi 7
2.4 Način funkcioniranja klijent – server 8
2.5 Osnovni ciljevi upotrebe klijent - server sistema 8
2.6 Baze podataka i klijent - server model obrade podataka 9
2.7 Praktičan primer primene klijent – server arhitekture 10
ZAKLJUČAK 11
LITERATURA 12
Referentni URL