Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Korporativno upravljanje
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Korporativno upravljanje i nadzor

Definicija korporativnog upravljanja


Ne postoji jedinstvena definicija korporativnog upravljanja koja se može primeniti na sve situacije i pravne sisteme . Ipak, većini deinicija zajedničko je to da uzimaju u obzir i interni i eksterni aspekt korporativnog upravljanja. Interni aspekt je usmeren na samô privredno društvo (irmu); korporativno upravljanje se posmatra kao sistem odnosa deinisan strukturama i procesima koji se obično fokusiraju na mehanizme za obezbeđenje eikasnog upravljanja irmom i izveštavanja investitora i javnosti. Interni aspekt korporativnog upravljanja je evoluirao oko principal-agent tenzije unutar firme. Eksterni aspekt, s druge strane, koncentriše se na odnose između društva i njegovih nosilaca interesa. Nosioci interesa su pojedinci ili institucije koje imaju interes u društvu: investitori, zaposleni, poverioci, dobavljači, potrošači, regulatorni i drugi državni organi, kao i lokalna zajednica u kojoj društvo posluje. Taj aspekt analizira i položaj irme na tržištu kapitala. korporativno upravljanje se analizira sa stanovišta kvaliteta zaštite koju sistem korporativnog upravljanja pruža eksternim investitorima.

Osnovni ciljevi dobrog sistema korporativnog upravljanja jesu da obezbedi priliv svežeg, eksternog, kapitala, eikasno poslovanje irme i, posledično, maksimizaciju prihoda na uložena sredstva. Sva tri cilja biće ostvarena ukoliko se na pravi način deiniše položaj investitora – vlasnika kapitala koji se želi privući i čiji se prihod na uloženi kapital želi maksimizirati eikasnim poslovanjem. Deinisanje položaja investitora podrazumeva pak pravilno deinisanje prava i obaveza investitora unutar firme i na tržištu kapitala. Unutar irme, dizajniranjem sistema korporativno upravljanja deiniše se, pre svega, uloga menadžera (agenta kome investitor daje svoj kapital na upravljanje), te odnosi između menadžera i investitora (interni aspekt korporativnog upravljanja). Na tržištu kapitala, najvažnije je deinisanje odnosa emitenta i eksternog investitora (eksterni aspekt korporativnog upravljanja).

Nekoliko definicija za koje bi se moglo reći da pobliže objašnjavaju pojam korporativnog upravljanja je: ...

S A D R Ž A J


1 UVOD 3
1.1 Korporativno upravljanje i nadzor 3
1.2 Važnost upravljanja akcionarskim društvima 4
1.3 Uticaj korporatizacije na procenu tržišta 5
1.4 Standardi upravljanja akcionarskim društvom 6
1.5 Prava akcionara 6
1.6 Ravnopravan tretman akcionara 11
1.7 Nadzor 11
2 ZAKLJUČAK 12
3 LITERATURA 13

Referentni URL