Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Maloletnicka delikvencija - pedagogija-Makedonski
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


VOVED:

Januari, 2008 god.
Bitola

Pod poimot maloletnička delikvencija, vo kontekst na ovoj trud go podrazbirame vkupniot kriminalitet vo državata storen od lica na vozrast do 18 godini. Vo kriminološkata nauka konstituirana e posebna naučna disciplina- Kriminologija na maloletnička delikvencija. Vo ramkite na ovaa disciplina se izužuvaat etiološ-ki problemi (faktori koi ja determiniraat pojavata), fenomenolo{ki problemi ( manifestiranje na pojavata vo pogled na vidovite delikti i nevnata začestenost, način na storuvawe i sl.), poprečuvanje i suzbivanje na pojavata ( merki vo semejstvoto, vo vospitno- obrazovnite institucii, pravosudstvo i sl.).

SODRŽINA:

1. Voved
2. Maloletnička delikvencija kako aktuelna i specigfična pojava vo opštestvoto
3. Maloletničkata delikvencija vo Republika Makedonija
4. Poprečuvanje i suzbivanje na maloletničkata delikvencija
5. Uloga na semejstvoto vo prevencija za maloletničkata delikvencija
6. Preventivna funkcija na učilišteto
7. Preventivna funkcija na sredstvata za masovna komunikacija
8. Uloga na bezbednosniot sistem i ogranite za otkrivanje i presuduvanje

Referentni URL