Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Mineralno bogatstvo, rude metali i nemetali
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Увод

Природни ресурси у које спадају и минерали, руде, метали и неметали имају важну улогу у развоју привреда већине земаља у савременом свету. Њихов утицај на развој националне економије може да буде различит по свом карактеру, димензијама и усмерености. За поједине земље природни ресурси су основни извор и битан фактор привредног развоја, а за неке пак , чинилац који успорава економски раст, док има и таквих земаља за које је каратеристично и једно и друго. Значај природних ресурса за привреду једне земље је условљен степеном њене економске и технолошке развијености, обележјима изграђене привредне структуре, те местом дате нацинналне економије у међународној подели рада, као и низом стратегијских и политичких фактора, који опредељују одговарајућу развојну орјентацију домаће природно-сировинске производње. Према томе, мноштво унутрашњих и спољних чинилаца предодређују у сваком конкретном случају зависност економског развоја земље од природног богатства.

Међутим у условима светске енергетске и сировинске оскудице долази до пораста апсолутног и релативног значаја природних ресурса за динамику производње сваке националне економије. Природни ресурси су једна од компоненти природне средине која може битно да утиче на формирање просторне, социјалне и економске структуре. Седамдесетих година XX века појавила су се страховања да ће се у свету брзо исцрпети природни ресурси, при чему се не само нафта већ и такви извори као што су бакар, угаљ и земљиште (услед раста становништва). Појавила се бојазан да ова ограничења могу да поставе границе расту. Из предходно наведених развоја неопходно је да употреба природних ресурса буде усклађена са капацитетима и могућностима природе, тј, да буде у функцији очувања природне биоразноврсности.

Садржај

1. Увод...........................3
2. Минерални ресурси.......4
2.1. Металичне сировине......6
2.2. Неметаличне сировине............8
3. Енергетске сировине.................8
4. Утицај ескполоатације минералних сировина на животну средину.........9
4.1. Рециклажа отпада и рационално коришцење минералних ресурса..10
4.2. Развој нових технологија и штедња минералних сировина.....11
5. Закључак........................11
6. Литератруа......................13
Referentni URL