Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Platonova kosmologija
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Platon, sin Aristona i Periktione, poreklom iz bogate i slavne porodice (po ocu vodio je poreklo od Kodrida a po majci od Solona), rodio se 427. godine pre n. e. u Atini (ili na Egini); postoje svedočenja da se u ranoj mladosti bavio poezijom, slikarstvom, muzikom, kao i gimnastikom. Političke prilike tog vremena (Peloponeski rat, politička previranja u Atini) podsticale su u njemu želju za političkom delatnošću, istovremeno, imao je veliki interes i za umetnosti: bavio se raznim vrstama pesništva (pisao je epske i dramske stihove). Sasvim je razumljivo što će obe ove tendencije duboko prožimati svu njegovu filozofiju a što će se pokazati kako u njegovom filozofskom tumačenju države, tako i u umetničkoj formi njegovih dijaloga. U prvo vreme i jedno i drugo bilo je manje vidno jer se našlo u senci Sokratove ličnosti čiji je on bio najtalentovaniji učenik.

Aristotel svedoči da se Platon u ranoj mladosti upoznao s filozofom Kratilom koji je Heraklitovo učenje doveo do krajnjih konsekvenci, ali je teško utvrditi u kom periodu života se upoznao s drugim filozofskim učenjima; isključujući atomiste na njega su, a što je vidno iz ranih spisa, uticali elejci (Hermogen), Protagora i sofisti, a kasnije Anaksagora i pitagorejci. Sledeći porodičnu tradiciju Platon je bio neprijateljski raspoložen prema demokratiji, ali se ne može reći ni da je bio pristalica tadašnje aristokratije te je to imalo za posledicu stalno izbegavanje da uđe u politički život. Ne može se tačno odrediti kada se upoznao sa Sokratom, ali ako je verovati Hermodoru, biće oko 407. godine pre n.e. Sasvim je izvesno da je posle Sokratove smrti s nekoliko njegovih učenika izbegao u Megaru kod Euklida a postoje i polulegendarna svedočenja da je potom otišao u Kirenu (gde se družio s Protagorinim učenikom, matematičarem Teodorom i gde je verovatno polemisao s Aristipom), zatim u Egipat, odakle se 395. vratio u Atinu.

Sadržaj

UVOD 3
1 Platonova kosmologija 6
1.1 Dela o teleološkom idealizmu 6
1.2 Platonova kosmologija u „Timaju“ 8
1.2.1 Demijurg, kosmička duša i materija 10
ZAKLJUČAK 13
LITERATURA 14
Referentni URL