Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Platonovo poimanje prirode i funkcije poezije
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

U svojoj čuvenoj raspravi između pesnika i filozofa, Platon je prvi sistematski i precizno iskazao svoje shvatanje o ta dva pojma. Za mnoge svoje stavove nalazi građu i podsticaj kod prethodnika. Mnogi od njegovih principa vezanih za književnost, i danas su aktuelni i vrlo često su predmet rasprava, pogotovo princip o mimetičkom stavu umetnosti . Navešću primer H. Kolera, koji u svojoj knjizi Die Mimesis der Antike pod pojmom Mimesis podrazumeva samo prikazivanje, „time što, npr. reč „nesličan“ povezuje sa: Homer se umoljava da se ne usudi da najvećeg od svih bogova prikaže tako neslično; neslično podražavati je besmisleno“. Platon, međutim, umetnost shvata samo kao golo podražavanje, kao imitaciju imitacije koja je daleko od istine. To se jasno vidi iz X knjige Države, u kojoj otvoreno napada sve pesnike tragičare, i gde kaže: „Ako uzmeš ogledalo i svuda ga okolo okrećeš, brzo ćeš napraviti sunce i obasjati pojedine predmete; to će biti kao život, ali neće otkriti onaj pravi život. Isto tako je i kod slikara i kod pesnika, jer je pravi tvorac bog.“

S obzirom na to da polazi s pedagoškog gledišta o potrebi stvaranja idealne države, on smatra da je celokupna uloga poezije svedena na to da formira čoveka kao ispravnog građanina idealne države. Pri tome ističe da posebnu pažnju treba obratiti na vaspitanje omladine, i to, pre svega, putem muzike. U muziku Platon ubraja i priču, ali se ne sme, kako on kaže „dopustiti da deca slušaju kakve god priče“. Zbog toga se nameće kao najneophodnija oštra mera cenzure. Da ne bi vršili štetan uticaj, ne sme se pesnicima dozvoliti da opisuju kako bogovi među sobom ratuju, niti kako ljudima određuju zlo i nesreću. O bogovima treba, on navodi, govoriti samo kao o dobrim stvorenjima, da ne bi ti mladi ljudi nepravde koje čine pravdali nepravdom bogova. Još je mnogo primera koji jasno upućuju na osnovni zadatak poezije, i, prema Platonovom shvatanju, to bi bio nesumnjivo utilitaran karakter.

Sadržaj

UVOD 3
1 Platonovo poimanje prirode i funkcije poezije 4
ZAKLJUČAK 11
LITERATURA 12
Referentni URL