Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Sokratova moralno - etička pozicija nasuprot helenskom principu običajnosti
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Termin filozofija je nastao od dve grčke reči: glagola "filein" (što znači voleti) i imenice "sofija" (što znači mudrost) koje zajedno čine reč filosofija koja doslovno ima značenje ljubav prema mudrosti odnosno mudroljublje. Uopšteno gledano, filozofija je svaki oblik racionalnog istraživanja koji nastoji da odgonetne i pronađe princip bivstvovanja ili postojanja. U filozofskoj tradiciji možemo pronaći veliki broj različitih pristupa i metoda, počev od sokratovog metoda postavljanja pitanja u obliku dijaloga, pa sve do analitičke filozofije, koja tradicionalne filozofske probleme (kao što su istina ili postojanje apsolutnog) prevazilazi logičkom analizom jezika. Filozofirati znači pod određenim uslovima unutrašnju nezavisnost. Slika filozofa kao nezavisnog čoveka poznata je još od vremena pozne antike. Ta slika ima više osnovnih crta: filozof je nezavistan jer je bez potreba, filozof živi asketski, filozof je bez straha i filozof nema udela u državi i politici i živi mirno bez obaveza kao građanin sveta. Kada se govori o filozofiji, kao osnovno sporno pitanje se nameće upravo to šta je filozofija i koliko ona vredi.

U tradicionalnom smislu filozofija se bavi fundamentalnim istraživanjem osnovnih fenomena ljudske egzistencije, kao što su saznanje, umetnost, logika ili etika. Predmet savremenih filozofskih istraživanja mogu biti najrazličitije teme, počev od filozofske logike, pa sve do filozofije seksa ili filozofije sporta. Kako po predmetu tako i po metodu i po rezultatima svojim, grčki filozofski sistemi često se toliko između sebe razlikuju, a s druge strane imaju toliko srodnoga sa negrčkim filozofskim sistemima, da je jedva moguće naći kakvu crtu ili obeležje, kojim bi se mogla karakterisati celokupna grčka filozofija. Pa opet, mora se priznati da svi grčki filozofski sistemi, baš i oni, koji su najdalje jedan od drugoga imaju nečega zajedničkog, srodnog. Ali, ta srodnost nije u kakvim zajedničkim nepromenljivim crtama – takvih crta nema – već u opštem izrazu celine, u duhu kojim su prožmati svi filozofski sistemi grčki. To se vidi posebno onda, kada se grčka filozofija uporedi sa drugim negrčkim filozofijama. Tako ako uporedimo grčku filozofiju sa špekulacijom starih istočnih naroda videćemo da se one bitno ne razlikuju. Istočnjačka špekulacija, kojom su se bavili isključivo sveštenici, koja je bila monopol sveštenika, razvial se neposredno i isključno iz religije, a njen pravac i sadržina bili su neprestano u potpunoj, ropskoj zavisnosti od religioznih dogama. Nigde na Istoku ne nalazimo onu slobodu mišljenja koja je conditio sine qua non filozofije u pravom smislu reči, i kojom se odlikuju svi filozofi grčki, počev od Talesa.

Grci su bili prvi, koji su pokušali da potraže jedno objašnjenje sveta nezavisno do religioznih dogama i mitoloških tradicija, naslanjajući se jedino na svoj razum. Već taj formalni karakter dovoljan je, pa da se uvidi razlika grčke filozofije od istočnjačke špekulacije da i ne pominjemo ogromnu materijalnu razliku koja postoji između njih, razliku u samoj sadržini. Istim karakterom razlikuje se grčka filozofija od srednjevekovne filozofije kako hrišćanske tako i muhamedanske. Ni ovde nema slobodnog istraživanja. Isti slučaj je i kada je reč o odnosu grčke filozofije i moderne filozofije. Opšti karakter grčkih filozofskih sistema kojim se oni razlikuju od modernih, nalazi se u načinu na koji grčki filozofi pristupaju predmetu saznanja, u položaju koji prema njemu zauzimaju Grčki filozofi, u opšte, pristupajući predmetu svome, puni su vedrog, nepomućenog, mogli bismo reći mladićkog pouzdanja u uspeh. To je u isto vreme jaka i slaba strana grčke filozofije. U grčkoj filozofiji mogu se razlikovati više perioda, time i isto toliko škola filozofije koji su karakteristični za svaki od tih perioda.


S A D R Ž A J

UVOD 3
1 Sokratova moralno-etička pozicija nasuprot helenskom principu običajnosti 4
1.1 Osnova Sokratove etike 6
1.2 Principi Sokratove etike 8
ZAKLJUČAK 14
LITERATURA 15
Referentni URL