Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Osiguranje bankarskih depozita
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni ,Masters i Diplomski radovi iz Ekonomije, Finansija, Ekonomike ,Elektronsko poslovanje i Osiguranja.


OSNOVE OSIGURANJA DEPOZITA

Zaštita depozita predstavlja sistem osiguranja deponenata od gubitka depozita ili dijela depozita u slučaju stečaja banke ili oduzimanja dozvole za rad banci u kojoj deponent ima sredstva,tako da se deponentu u propisanom roku omogući raspolaganje sredstvima do zakonom garantovanog iznosa.
Generalno je prihvaćeno da osiguranje depozita kod banaka predstavlja bitnu institucionalnu konponentu savremenih finansijskih sistema sa dvostrukim ciljem: da se obezbijedi stabilnost finansijskog sistema kao i da se zaštite ulagači u štedne depozite kod banaka u slučaju nesloventnosti.
Na osnovu iskustva velike krize 1930-ih godina zaključeno je da , pored rizika bankarstva individualnih banaka, može da se pojavi i sistemski rizik koji ugrožava cjelokupan bankarski i time finansijski sistem.
Sistem osiguralja depozita u bankama predstavlja četvrti stub stabilnog bankarskog sistema,a istovremeno zaštita uloga deponenata kod banaka pozitivno djeluje na normalan rast štednje stanovništva kod bankarskih institucija.
Razrada i uvođenje različiti oblika sistema osiguranja depozita banaka je poslednjih godina vrlo raširena, čak i u zemljama sa niskim stepenom finansijskog i institucionalnog razvoja.Potreba uspostavljanja i razvoja sistema zaštite depozita posebno je dobila na značaju krahom sistema potpunog državnog garantovanja štednje stanovništva koji je bio svojstven socijalističkim zemljama.
Osnovni ciljevi uspostavljanja i razvoja ovih sistema su:
- zaštita malih deponenata,
-doprinos finansijskoj stabilnosti
-stvaranje, vraćanje i pospiješivanje povjerenja u banke.

Ekonomska teorija , a i praktična iskustva pokazuju, da oblikovanje sistema osiguranje depozita može da ima pozitivne i negativne uticaje na specifičnosti opšteg poslovnog ambijenta.Na taj način se ispoljava i interaktivna međuzavisnost samog sistema osiguranja depozita i pojave kao što su:
-tržišna disciplina,
-stepen finansijskog razvoja,
-stabilnost bankarskog, pa i čitavog finansijskog sistema,
-kretanje štednje, kao i
-efikasnost mjera koje se preduzimaju za rješavanje bankarskih kriza...
Referentni URL