Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Obaveze osiguranika
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni ,Masters i Diplomski radovi iz Ekonomije, Finansija, Ekonomike ,Elektronsko poslovanje i Osiguranja.


Načelo slobode ugovaranja omogućuje strankama iz ugovora o osiguranju da slobodno urede sadržaj svog ugovornog odnosa. Da bi se radilo pravnom poslu osiguranja, potreban je njihov sporazum o minimumu elemenata ugovornog odnosa kojeg označavamo bitnim elementima ugovora. Bitni elementi jednog pravnog posla općenito su oni koji ga čine specifičnim pravnim poslom. Osim tih elemenata, bitno su značajni za nastanak perfekcije ugovora i svi drugi elementi o čijem postojanju barem jedna stranka čini zavisnim sklapanje ugovora. Prema tome, bitni elementi ugovora o osiguranju proizlaze iz:
a) naravi posla
b) sporazumu stranaka
c) propisa

U poslu osiguranja po naravi stvarni bitni elementi ugovora jesu:
a) osigurani predmet
b) osigurana svota
c) osigurani rizici
d) premija osiguranja
e) osigurnina

Osiguran predmet mora biti označen u ugovoru odnosno polici osiguranja na način koji omogućuje utvrđivanje njegova indentiteta.

Rizik je budući neizvjesni događaj nastao nezavisno od isključive volje osiguranika zbog koje osiguranik može trpjeti štetu.

Osigurana svota je određena svota na koju se plaća osiguranje. Kriterij za procjenu visine svote na koju će se sklopiti osiguranje je vrijednost određenog predmeta. Pod tim se podrazumijeva stvarna vrijednost interesa izraženog u novcu koji je pravno dopušteno osigurati. U idealnoj situaciji naknada iz osiguranja trebala bi predstavljati novčani ekvivalent pretrpljenoj šteti. Pri procjeni vrijednost osiguranog predmeta uzimaju se u obzir svi njegovi elementi. Kako se procjena obavlja prije sklapanja ugovora o osiguranju vrijeme mjerodavno za ocjenu vrijednost osiguranog predmeta jest vrijeme na početku osiguranja. Zbog toga se ta vrijednost uzima kao mjerodavna kod utvrđivanja stvarne vrijednosti osiguranog predmeta. Visinu osigurane svote može jednostrano odrediti ugovaratelj osiguranja, ali vrijednost osiguranog predmeta stranke mogu utvrditi dogovorno. Tada govorimo o ugovorenoj vrijednosti osiguranog predmeta...

Sadržaj

1 Uvod 3
2 Osnovni principi osiguranja 4
3 Obaveze u momentu zaključenja ugovora 5
4 Obaveze dok traje ugovor 6
5 Obaveze kad nastupi osigurani slučaj 8
6 Literatura 14

Referentni URL