Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Obaveze osiguraca
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni ,Masters i Diplomski radovi iz Ekonomije, Finansija, Ekonomike ,Elektronsko poslovanje i Osiguranja.


Osiguranje je jedan oblik upravljanja rizikom, prvenstveno usmeren na smanjenje finansijskih gubitaka. Osiguranje je prenos rizika sa osiguranika na osiguravajuće društvo, uz plaćanje premije osiguranja.

Pravno lice koje se ugovorom o osiguranju obavezuje na naknadu štete, odnosno isplatu ugovorenog novčanog iznosa korisniku osiguranja, odnosno osiguraniku kada se ostvari obuhvaćeni rizik. U našem premijskom osiguranju osiguravači se javljaju u obliku deoničarskih društava za osiguranje i društava za uzajamno osiguranje. I na svetskoj ravni oni su u pretežnom broju ustrojeni po jednom od ova dva oblika. Osiguravači se razlikuju prema veličini, vrsti i obimu rizika koje pokrivaju, mogu se baviti s jednom, s nekoliko ili sa svim granama osiguranja. Zbog svoga posebnog društvenog i privrednog značaja, podležu posebnom državnom nadzoru, uz raspolaganje neophodnom dozvolom za rad osiguravaču...

SADRŽAJ

1 Uvod 3
1.1 Osnovna logika osiguranja 3
1.2 Tipovi osiguranja 3
1.2.1 Najčešći tipovi osiguranja su: 3
2 Obaveza osigurača 4
2.1 U momentu zaključivanja ugovora 5
2.1.1 Prihvatanje ponude osiguranja 7
2.1.2 Načela osiguranja (Pravila) 7
2.2 U toku trajanja osiguranja 8
2.2.1 Stvaranje rezervi osiguranja 9
2.2.2 Obavljanje radnje u vezi sa polisom 12
2.3 Kad nastupi osigurani slučaj 12
2.3.1 Isplata naknade iz osiguranja ili osiguravajuće sume 13
2.3.1.1 Naknada iz osiguranja 13
2.3.1.2 Svota osiguranja, suma osiguranja, osigurani iznos 14
2.3.2 Snošenje troškova spašavanja 14
3 Zaključak 14
4 Literatura 15

Referentni URL