Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Mesto i uloga ugovora o osiguranju u modernim privredama
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni ,Masters i Diplomski radovi iz Ekonomije, Finansija, Ekonomike ,Elektronsko poslovanje i Osiguranja.


Značaj osiguranja

Osiguranje je oblast od posebnog društvenog interesa i kao takvo dobilo je odgovarajuće mesto zahvaljujući novonastaloj situaciji u razvoju našeg društva, težnji ka savremenoj državi u kojoj vladaju osnovni postulati napredka i uključenja u međunarodne tokove. Kao ekonomske i pravne institucije osiguranje nadoknjađuje štete nastale u društvu privredi i svakodnevnom životu ljudi. Složenost mehanizma koji se u osiguranju primenjuje predstavlja ga specifičnu ekonomiku. Važna društvena oblast kao sto je osiguranje zbog velikog sadržaja mehanizna ekonomske – pravne privrede jos uvek je veliki izazov mnogim istraživačima kako ekonomske, tako i pravne struke. Nemoguće je utvrditi da li osiguranje pripada ekonomskim ili pravnim naukama. Pravne nauke svrstavaju osiguranje u red svojih disciplina zbog pravne regulative u osiguranju koju čine zakon i ugovor. S druge strane ekonomske nauke potenciraju ekonomske principe kao što su sigurnost, likvidnost i rentabilnost bez kojig osiguranje ne bi opstalo. Poistovećenost osiguranja sa rizikom kao ekonomski štetnim događajem daje samo malu prednost ekonomskim naukama. Bitne karakteristike rizika su: rizik mora biti moguć, nastupanjem rizika nastupa ekonomska šteta, nastanak rizika mora biti neizvestan i slučajan i rizikom se ne može upravljati...

Sadržaj:

Uvod…………………………………………………………………….2
Značaj osiguranja.......................................................2
Pojam osiguranja............................................................2
Elementi i funkcije osiguranja...........................................................3
Podela osiguranja..................................................4
1. Istoriski razvoj ugovora o osiguranju.....................................6
1.1. Istoriski razvoj osiguranja.....................................6
1.2. Istoriski razvoj ugovora o osiguranju...........................................7
1.3. Pravna osnova osiguranja i donošenje zakona o osiguranju........8
2. Ugovor o osiguranju – bitni aspekti.................................9
2.1. Elementi ugovora o osiguranju...................................................11
2.1.1. Izvori prava kod ugovora o osiguranju..............................11
2.1.2. Zaključivanje ugovora o osiguranju..................................12
2.1.3. Praćanje premija osiguranja..............................................12
2.1.4. Prava i obaveze naručioca osiguranja...............................13
2.1.5. Prava i dužnosti osiguravača.............................................13
2.1.6. Trajanje i prestanak osiguranja.........................................14
2.2. Uslovi i pravilo osiguranja.........................................................14
3. Polisa osiguranja kao hartije od vrednosti.........................16
3.1.Polise u transportnom osiguranju...............................................17
3.2.Polise osiguranja lica..................................................................18
3.2.1. Polisa osiguranja života....................................................18
Zaključna razmatranja.......................................................19
Literatura.................................................................................20
Referentni URL