Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Logistika u osiguranju - iz logistike
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni ,Masters i Diplomski radovi iz Ekonomije, Finansija, Ekonomike ,Elektronsko poslovanje i Osiguranja.


Naziv i sedište firme

Iako su naši krajevi imali burnu i tešku prošlost, i često bili van ključnih ekonomskih i trgovačkih tokova,istorijat osiguranja na ovim prostorima ima dugu tradiciju.

Najstarije tragove nalazimo u srednjovekovnoj Srbiji, u Zakonu cara Dušana. U njemu su predviđene neke mere koje se odnose na sigurnost imovime, i mere zaštite za više rizika, uključujući požar i namernu paljevinu, krađu, razbojništvo,rušenje, itd.Bilo je predviđeno da se šteta na imanjima vlastelina nadoknadi iz carske kase, a potom je taj fond obnavljan sistemom dažbina.

Kasnije se osiguranje razvijalo u različitim vidovima, kroz međusobnu solidarnost članovai njihovih porodica u bratovštinama i cehovskim udruženjima ili kroz oblike pomorskog osiguranja.Razvojoem kapitalizma, i osiguranje doživljava duboke promene, i od 18 veka u našim krajevima deluju agenti i ispostave zapadnih osiguravajućih društva. Na prvi pomen osiguranja u Beogradu,čekalo se do 1839 godine. Tada je jedan trgovac, po imenu Zuban ,osigurao kuću i sve u njoj na sumu od 175 talira, kod Tršćanskog osiguravačkog društva . „Novine srbske“ su iscrpno pisale o tom slučaju, jer je posle nekoliko dana Zubanova kuća izgorela do temelja, i vlasniku isplaćena puna suma.

Potom su otvorene ispostave osiguravajućih kuća, mahom italijanskih i austriskih, a već 1897 godine osnovana je prva domaća osiguravajuća ustanova, „Beogradska zadruga“. Početkom 20 veka osnovano je još nekoliko društva, koja su, uz ispostave inostranih, radila praktično sve do Drugog svetskog rata.

Posle rata, i promena izazvanih socijalističkom revolucijom, poslovi osiguranja prešli su u domen države i 1945 godine osnovan Državni zavod za osiguranje i reosiguranje spajanjem predratnih osiguravajućih kuća : „Dunav“, „Elementar“, „Vinerštediše“. Zavod je imao tri osnovne funkcije : osiguranje države i javne imovine od požara i drugih rizika, sprovođenje svih vrsta obaveznog osiguranja, i reosiguranje. Kroz promene ustava i političkih uslova, menjane su tarife premija i vršene revizije pravila osiguranja, a samo osiguranje se decentralizovalo, tako da je 1968 godine opet na snagu stupio ...

S A D R Ž A J


1.UVOD
.......................................................................................
1.1. Naziv i sedište firme.
1.2. Delatnost i strategija razvoja Dunav Osiguranja.
1.3. Kadrovi i organizaciona srtuktura Osiguranja.
1.4. Finansijski pokazatelji poslovanja Osiguranja.
....................................................................................
2. OPIS UOČENOG PROBLEMA

2.1. Postojeći način rada sa osvrtom na buduće probleme.
2.3.Analiza postojećeg stanja.
.................................................................................................
3. ANALIZA PROBLEMA
3.1. Kako bi zaposleni rešili problem.
3.2. Kako se prema literaturi preporučuje rešavanje takvih problema.
3.3. Predlog studenta kako bi rešio problem.
3.4. Prednost i mane ponuđenog rešenja.
.......................................................................................
4. ZAKLJUČAK
4.1. Rezime
4.2. Kratak prikaz rešenja
.....................................................................................
5. LITERATURA
.......................................................................................
Referentni URL