Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Inflacija - finansije
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni ,Masters i Diplomski radovi iz Ekonomije, Finansija, Ekonomike i Elektronsko poslovanje.


Inflacija se može meriti različitim indeksima cena: indeksom proizvođačkih cena, indeksom potrošačkih cena i deflatorom društvenog proizvoda. Primena različitih indeksa cena, zbog različitosti samih indeksa (npr. indeks proizvođačkih cena obuhvata samo neke proizvode, a indeksa troškova života obuhvata i neke usluge), implicira određene razlike u utvrđenoj stopi inflacije. Najčešće se inflacija meri prema indeksu potrošačkih cena, koji obuhvata fiksnu korpu dobara i usluga i uključuje hranu, odeću, stanovanje, prevoz i razonodu. Indeksi proizvođačkih cena mere cene roba u različitim fazama proizvodnje, a dele se na indekse gotovih proizvoda, poluproizvoda i sirovina. Takođe obuhvataju i nivo cena u trgovini na veliko. Deflator se upotrebljava da bi se eliminisao uticaj inflacije iz diuštvenog proizvoda, a definiše se kao prosečne promene cena svih dobara koja su uključene u društveni proizvod.
Postoje vise vrsta inflacije, u zavisnosti od kriterijuma kiasifikacije. Prema intenzitetu, razlikuju se puzajuća, umerena, galopirajuća i hiperinflacija. O blagoj i puzajućoj inflaciji govorimo kada stopa inflacije na godišnjem nivou ne prelazi 5%. Umerenu inflaciju karakteriše rast opšteg nivoa cena u rasponu od 5-15% godišnje. Kada cene rastu sporo, onda ljudi imaju poverenja u novac jer znaju da će za istu količinu novca biti u stanju da u budućnosti kupe približno istu količinu robe koju bi mogli da kupe danas. Galopirajuća inflacija postoji kada godišnja stopa inflacije prcde 15%. Ona unosi nesigurnost u privredu i dovodi do ozbiljnih ekonomskih poremećaja. U takvim uslovima novac postepeno gubi svoju vrednost, a realna kamatna stopa jc često negativna. Pretpostavimo da ...

Sadržaj

Sardžaj 1
Uvod 2
Posledice inflacije 5
Teorije inflacije 7
Inflacija i nezaposlenost (Filipsova kriva) 11
Mere za suzbijanje inflacije 16
Zaključak 19
Literatura 20
Referentni URL