Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Funkcije budzeta - finansije
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni ,Masters i Diplomski radovi iz Ekonomije, Finansija, Ekonomike i Elektronsko poslovanje.


Budžet je jedna od najznačajnijih i najvažnijih finansijskih institucija. On predstavlja osnovni, a u nekim slučajevima i jedini, instrument finansiranja javnih rashoda u savremenim državama. Pretpostavlja se da je budžet bio poznat još starim Grcima i Rimljanima i da je služio za finansiranje političkih tela. Tada se nije govorilo o budžetu u pravom smislu.

Kao finansijska institucija sa svim propisnim elementima, budžet se pojavio tek u XV veku u Evropi, prvo u pojedinim gradovima, a kasnije u XVII veku i u pojedinim državama. Za pojavu budžeta bilo je potrebno postojanje robno-novčanih odnosa na jednom širem privrednom tržištu. Reč budžet potiče od latinske reči bulga što znači kožna torba, koja se odnosi na torbu ministra finansija. Budžet je jedna od institucija za finansiranje javnih rashoda. On je sistematski i u ciframa prikazan pregled državnih rashoda, koji obeležava cilj i odnos državnih potreba i služi kao obavezan privredni plan za državno gazdinstvo u jednom dužem periodu.

Budžet je osnovna finansijska institucija svake političko-teritorijalne zajednice kojom se planski predviđaju novčani rashodi i prihodi shodno karakteru produkcionih odnosa za neposredne i perspektivne zadatke, a koju sankcioniše predstavničko telo.

Budžet se u teoriji definiše kao upravni akt ili zakon, u zavisnosti od načina definisanja države. U našem sistemu, budžet je zakon koji se predviđa i usvaja po proceduri koja je zajednička za sve zakone. Obično se budžet priprema i usvaja sa poreskim zakonima ili sa zakonima kojim se utvrđuju nove obaveze budžeta...


SADRŽAJ:

1. Uvod ........................................................ 2
2. Funkcije budžeta....................................... 3
2.1. Politička funkcija………………………………………………………… 3
2.2. Planska funkcija.......................................... 3
2.3. Pravna funkcija............................................... 3
2.4. Ekonomska funkcija............................................ 3
2.5. Finansijska funkcija.............................................. 3
2.6. Kontrolna funkcija................................................... 3
3. Budžetska načela............................................... 4
3.1.načelo budžetskog jedinstva.................................. 4
3.2.načelo potpunosti i unuverzalnosti.................................. 4
3.3.načelo tačnosti ili realnosti.............................. 4
3.4.načelo budžetske ravnoteže................................. 5
3.5.načelo specijalizacije........................................ 5
3.6.načelo trajanja............................................. 5
3.7.načelo jasnoće....................................... 5
3.8.načelo javnosti..................................................... 6
4. Budžetska procedura...................................................... 6
5. Izrada budžeta.............................................................6
6. Donošenje budžeta...................................................... 7
7. Privremeno finansiranje............................................. 8
8. Izvršenje budžeta..................................................... 8
9. Završni račun budžeta................................................... 9
10. Budžetska kontrola.................................................... 10
11. Zaključak ..................................................... 11
12. Literatura....................................................... 12
Referentni URL