Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Finansijsko planiranje - finansije
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni ,Masters i Diplomski radovi iz Ekonomije, Finansija, Ekonomike i Elektronsko poslovanje.


FINANSIJSKO PLANIRANJE

PLANIRANJE

Pod pojmom planiranja podrazumeva se jedna od elementarnih funkcija menadžmenta. Planiranjem se identifikuje kuda se želi ići, zašto se tamo želi ići, kako će se stići, da li je potrebna kooperacija i kako će se znati da li je put ispravan ili ne.

Planiranje predstavlja fazu procesa upravljanja u kojoj se donose odluke o ciljevima, programima, planovima i strategijama, kojima se usmerava celokupna aktivnost budžetske ustanove. Planiranje je i dinamički proces, kojim se ustanova prilagođava unutrašnjim i spoljnim promenama. Ustanova planiranjem, na osnovu analize prošlosti i sagledavanja budućnosti, vrši izbor ciljeva i načina za njihovo ostvarenje putem planova, programa, strategija itd.

Planiranje se ne ograničava na prognozu budućih događaja, već pretpostavlja svesnu organizovanu akciju da se budućnost kontroliše. Planiranjem budžetska ustanova nastoji da u najvećoj mogućoj meri postane tvorac sopstvene budućnosti.

Ovo je danas posebna naučno stručna oblast, ali, kao i sve discipline koje su okrenute budućnosti, nije egzaktna naučna disciplina. Međutim, planiranje ima određene koncepcije i terminologiju, bez čijeg poznavanja nema racionalnog donošenja planskih odluka i njihovog efikasnog sprovođenja.

Planovi, kao i ciljevi, programi i strategija su deo ishoda procesa planiranja, pa se samim tim planiranje ne može svesti islključivo na izradu planova. Osnovna je greška ako se planiranje svodi isključivo na sredstvo ili metod upravljanja, odnosno na tehničku izradu finansijskog plana, s obzirom na to da je samo planiranje primarna faza i suština procesa upravljanja.

Planovi u zavisnosti od vremena koje obuhvataju dele se na:

• Dugoročne – imaju strategijski karakter i prave se po pravilu za rok od 10 godina;

• Srednjeročne – prave se po pravilu za rok od 3 do 5 godina;

• Kratkoročne – zasnovani su na raspoloživom budžetu, a prave se na period od godinu dana, mesec dana ili tri meseca...

SADRŽAJ:


FINANSIJSKO PLANIRANJE 2
PLANIRANJE 2
FINANSIJSKO PLANIRANJE 4
U BUDŽETSKIM USTANOVAMA 4
OSNOV ZA IZRADU FINANSIJSKIH PLANOVA USTANOVA 7
KLJUČNI SEGMENTI PLANIRANJA 10
STRUKTURA FINANSIJSKOG PLANA 10
PRIPREMNA FAZA PLANIRANJA 10
IZRADA PLANA 12
STRUKTURA FINANSIJSKOG PLANA 12
OSNOVNI ELEMENTI PREDLOGA FINANSIJSKOG PLANA 14
DONOŠENJE I USVAJANJE PLANA 17
FINANSIJSKO PLANIRANJE U PREDUZEĆIMA 18
ŠTA JE FINANSIJSKO PLANIRANJE 18
INSTRUMENTI FINANSIJSKOG PLANIRANJA 19
KAKO DA SE URADI FINANSIJSKO PLANIRANJE? 19
KONTROLA FINANSIJSKOG PLANIRANJA 20
PLAN PRILIVA SREDSTAVA, 21
BILANSNI PLAN, 22
PLAN LIKVIDNOSTI, 23

Referentni URL