Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Klasteri kao novi model razvoja malih preduzeća
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

U današnje vreme, kada funkcionisanje preduzeća karakteriše stanje velike neizvesnosti, sve više se javlja potreba za pojavomi upotrebom novih pravaca u poslovanju preduzeća. Rastući pritisak konkurentnog okruženja nameće savremenim preduzećima jasnu potrebu sve bržeg udaljavanja od “uobičajene” ekonomije i transformaciju ka modernim ekonomijama. To zahteva temeljne promene u strategiji svakog preduzeća.
Za nesmetano funkcionisanje preduzeća potrebne su strategijska vizija, poslovne ideje i određene sklonosti ka riziku, kao i određena znanja i veštine lidera u područjima planiranja, organizovanja,vođenja,motivisanja, komuniciranja i kontrolisanja. Navedene karakteristike poseduju mala i srednja preduzeća, i upravo ona mogu da identifikuju sve potencijalne opasnosti i šanse, i upotrebe strategije koje će preduzeću obezbediti efikasno poslovanje.

Što se tiče razvoja malog biznisa, model klastera upravo predstavlja jedno od novih i efikasnih rešenja. Ovaj model zaslužuje posebnu pažnju jer se pokazao praktičnim posebno u zemljama koje imaju tradiciju u podršci razvoja malih preduzeća. U zemljama u tranziciji, kao što je i Srbija, klasterima se upravo ukazuju perspektive.
U ovom radu neophodno je bilo prvo definisati klastere kao i prikazati način njihove identifikacije. Dat je i kraći prikaz primera uspešnih odabranih klastera u svetu, kao i prikaz pokušaja kreiranja klastera u našoj zemlji. Prikazane su i konkurentske prednosti koje klasteri nude malim preduzećima kao i uticaj klastera na produktivnost koja čini jedan od najvažnijih, ako ne i najvažniji faktor svakog preduzeća. Na kraju rada dat je primer strategija koje se najčešće koriste pri integraciji malih preduzeća u klastersku mrežu.

Sadržaj

UVOD 1
1. DEFINISANJE I IDENTIFIKACIJA KLASTERA 1
2. PRIMERI KLASTERA U SVETU 3
3. KLASTERI – SRBIJA 6
3.1 “Pilot” programi za kreiranje klastera u Srbiji 6
3.1.1 Autoklaster 7
3.1.2 Klaster plastike i ambalaže u Srbiji JATO 7
3.1.3 Klaster BIPOM 8
3.1.4 Klaster – agencija za drvo 8
4. KLASTERI I KONKURENTSKA PREDNOST MALIH PREDUZEĆA 8
4.1 Klasteri i produktivnost u malim preduzećima 9
4.2 Klasteri i inovacije u malim preduzećima 10
5. RAZVOJNE STRATEGIJE KLASTERA U MALIM PREDUZEĆIMA 11
ZAKLJUČNA RAZMATRANJA 12
Literatura 13
Referentni URL