Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Hromozomi čoveka
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Biologija je, najšire rečeno, kompleks nauka o životu. Biologija obuhvata širok spektar nauka i naučnih disciplina, koje proučavaju živa bića, njihovu strukturu, životne funkcije i manifestacije, ponašanje i ekološke odnose, kao i čitavu biosferu. Biološke nauke se međusobno razlikuju po specifičnoj metodologiji, ili po nivou organizacije i grupama organizama koje su predmet izučavanja. Biologija je nauka o životu, a to znači da proučava karakteristike i ponašanje organizama sa aspekta preživljavanja (opstanka) vrsta i individual kao i interakcije izmedju živih bića medjusobno i živih bića i spoljašnje sredine. Biologija je sistem integrisanih proučavanja mnogobrojnih akademskih disciplina koje omogućavaju razumevanje fenomena života sa svih aspekata i kroz široku skalu veličina. Nauka je objektivan, logičan i ponovljiv način razumevanja principa koji deluju u prirodi. Ona nije dogma već dinamični proces istraživanja i potvrđivanja. U nekim naučnim disciplinama laboratorijski eksperimenti nisu neophodni već se nakom formiranja hipoteze vrše dodatna posmatranja i sakupljanja materijala sa raznih lokacija i na osnovu njihove obrade dolazi do zaključaka.


S A D R Ž A J

UVOD 3
1 HROMOZOMI ČOVEKA 4
1.1 Normalna hromozomska konstitucija 4
1.2 Određivanje pola u čoveka 7
1.3 Mapa hromozoma kod čoveka 10
2 Abnormalnosti hromozomske strukture 13
ZAKLJUČAK 17
LITERATURA 18
Referentni URL