Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Međunarodna zaštita životne sredine
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Poslednjih decenija sve intenzivnije narušavanje kvaliteta ekoloških faktora nastaje usled većih količina svakovrsnog čvrstog otpada i njegovog uglavnom neodgovarajućeg tretmana (prerade) i odlaganja kako u svetu, tako i u našoj zemlji.

Ilustracije radi količina nastalog komunalnog otpada varira od zemlje do zemlje: Sedinjene Američke držžave 760, Australija 690, Kanada 640 i zemlje OECD 560 kilograma po glavi stanovnika na godinu dana. Prema podacima UN u Srbiji je 2001. godine sakupljeno oko 2, 2 miliona tona komunalnog čvrstog otpada, što je oko 320 kg po glavi stanovnika, a sistemom sakupljanja bilo je obuhvaćeno 60-70 % populacije, što znači da je količina nastalog otpada znatno veća. Govoreći jezikom statistike, u Srbiji se svakog dana odloži na deponije ili smetlište oko 4.000 tona komunalnog otpada, a godišnje se proizvede oko 460.000 tona opasnog hemijskog i medicinskog otpada. Inače, u okviru ukupnog medicinskog otpada, količina farmaceutskog otpada iznosi oko 379 tona.

Najveći generator ovog otpada je farmaceutska industrija (250 tona), a potom slede veledrogerije (70 tona), apoteke u zdravstvenim ustanovama (35 tona), apotekarske ustanove (14 tona) i privatne apoteke (7 tona). Ovu listu treba zaključiti i sa 150.000 pakovanja lekova u domaćinstvima, ššto iznosi oko 3 tone dodatnog farmaceutskog otpada. Na osnovu iznetih podataka proističe, očigledno da je Srbiji neophodan pravilan pristup upravljanju otpadom i sa pravnog stanoviššta.

Sadržaj

Rezime 1
UVOD 2
1.1 Kriza životne sredine 3
1.2 Razvoj zakonske regulative 4
1.3 Zakonska regulativa o otpadu u Evropskoj uniji 5
1.4 Reciklaža u Evropi 6
1.5 Zakonske regulative u pogledu rešavanja električnog otpada 7
1.5.1 WEEE Direktiva 8
1.5.2 Tretman i obnova WEEE 9
1.5.3 Zaostali otpad poznatog porekla 11
1.5.4 Zaostali otpad nepoznatog porekla 11
ZAKLJUČAK 13
LITERATURA 15
Referentni URL